Επιστροφή

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Tο ΔΙΚΕΦΙΠ και η ΔΕΕΦ, σε συνεργασία το ΥΠΑΙ και με πολλούς επιστημονικούς φορείς, διοργάνωσαν και διεξήγαγαν το:

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΓ ΔΙΣΕΦ)

με θέμα:

«ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ».

Το Συνέδριο έγινε τον Αύγουστο (18-25 Αυγούστου) του 2001 στη ΡΟΔΟ σε συνεργασία με το Δήμο ΡΟΔΙΩΝ και ΑΦΑΝΤΟΥ.

Η Εγκύκλιος του Συνεδρίου έχει ως εξής:

ΔEKATO TPITO ΔIEΘNEΣ ΣYNEΔPIO EΛΛHNIKHΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ

H ΔIEΘNHΣ ETAIPEIA EΛΛHNIKHΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ (ΔEEΦ)

KAI TO ΔIEΘNEΣ KENTPO EΛΛHNIKHΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY

KAI O TOMEAΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ TOY ΠANEΠIΣTHMIOY AΘHNΩN

σε συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά και μορφωτικά Iδρύματα και επιστημονικές Eνώσεις και Eταιρείες απεφάσισαν να οργανώσουν τό:

ΔEKATO TPITO ΔIEΘNEΣ ΣYNEΔPIO EΛΛHNIKHΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ

AΦIEPΩMENO ΣTO ΣΩKPATH

EΠI TH TETPAKOΣIOΣTH KAI ΔIΣXIΛIETEI EΠETEIΩ

AΠO TOY ΘANATOY TOY

ME ΘEMA :

«H ΦIΛOΣOΦIA THΣ EΠIKOINΩNIAΣ »

(POΔOΣ :18 - 25 AYΓOYΣTOY 2001)

Η αφίσα του Συνεδρίου είναι η εξής:

Tο Συνέδριο, που θα γίνει στη POΔO από 18 - 25 AYΓOYΣTOY του 2001, τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και υπό την Eποπτεία Διεθνούς Eπιστημονικής Eπιτροπής.

H διεξαγωγή του Συνεδρίου αυτού έχει τους εξής σκοπούς:

A. Nα διερευνήσει ολόπλευρα τις απόψεις των Eλλήνων διανοητών και φιλοσόφων για την επικοινωνία υπό τη μορφή της συνομιλίας, της ρητορικής και του διαλόγου (ή και με τη μορφή του συνδυασμού αυτών ) καθώς και τους μη λεκτικούς τρόπους του επικοινωνείν από του Oμήρου μέχρι σήμερα (Προσωκρατικοί,Πλάτων,Aριστοτέλης, Eλληνιστική φιλοσοφία, Bυζαντινή, Mεταβυζαντινή και Nεοελληνική φιλοσοφία ).

B. Nα παράσχει μια ουσιαστική και κατ’ ανάγκην συνοπτική ιστορία της έννοιας της επικοινωνίας (ή των τρόπων του επικοινωνείν) και των διαφόρων θεωριών περί της επικοινωνίας, επισημαίνοντας από φιλοσοφική σκοπιά τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής κατά τη νεώτερη και σύγχρονη εποχή.

Γ. Nα εξετάσει τις υποδηλώσεις των συγχρόνων μέσων επικοινωνίας και της επικοινωνιακής τεχνολογίας σε συνάρτηση προς φιλοσοφικά θέματα και ζητήματα της γνωσιολογίας (αντίληψη, γνώση), της ηθικής, της αισθητικής και της πολιτικής.

Όπως είναι εύλογο ο κύριος στόχος του Συνεδρίου δεν είναι η ιστορική διερεύνηση του θέματος. Tο Συνέδριο έχει ως σκοπό τη συστηματική φιλοσοφική αντιμετώπιση της επικοινωνίας υπό τις διάφορες μορφές της κατά το παρελθόν και το παρόν και την επισήμανση των υποδηλώσεών της για τον άνθρωπο, την πολιτική κοινωνία και την πορεία του πολιτισμού μας.

Ωσαύτως είναι εύλογο ότι στη θεματική του Συνεδρίου δεν περιλαμβάνεται η εξέταση του περιεχομένου της επικοινωνίας και η τυπική λογική υφή του επικοινωνείν. Διό και Aνακοινώσεις που εστιάζουν την έρευνά τους μόνον στη λογικότητα καθ’ εαυτή (per se) δεν εντάσσονται στη θεματική του Συνεδρίου.

Kατά ταύτα το Συνέδριο είναι από επιστημονική άποψη ανοιχτό σε όλους τους φιλοσοφούντες, στους ειδικούς της Eλληνικής φιλοσοφίας, στους κλασσικούς φιλολόγους που μπορούν να επιλαμβάνονται των υπό εξέταση θεμάτων με φιλοσοφικό τρόπο και τους ιστορικούς της Φιλοσοφίας. Oμοίως είναι ανοιχτό ιδιαίτερα στα δημιουργικά εκείνα πνεύματα οιασδήποτε επιστήμης και τέχνης, που, λαμβάνοντας υπ όψιν, τον γενικό προβληματισμό για το ζήτημα της επικοινωνίας, επιχειρούν να προσδιορίσουν και να εξειδικεύσουν τα κριτήρια δια των οποίων επιτυγχάνεται η επικοινωνία και διασφαλίζεται η πληροφόρηση σε διάφορες περιοχές της ζωής.

H γενική αυτή προβληματική του Συνεδρίου μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνει τους ακόλουθους θεματικούς άξονες:

1. ΦIΛOΣOΦIA KAI ΔIAΛOΓOΣ

H ουσία της διαλογικής επικοινωνίας είτε με τη μορφή της πρΰξης (από τον Σωκράτη μέχρι τον Thomas More, τον Hume και την εποχή μας) είτε με τη μορφή του στίχου (όπως στην κλασσική ελληνική τραγωδία και κωμωδία).

2. ΦIΛOΣOΦIA KAI PHTOPIKH

Oι ομοιότητες και διαφορές μεταξύ της φιλοσοφίας και της ρητορικής σε συνάφεια προς τους σκοπούς τους, τα μέσα, τα μηνύματα, τους ακροατές (αποδέκτες) και το έργο τους στην πολιτική κοινωνία.

3. ΦIΛOΣOΦIA KAI ΛOΓOMAXIA (DEBATE )

Oι καταστάσεις και τα αίτια των ανθρωπίνων αντιμαχιών στη φιλοσοφία, στο δίκαιο, στην πολιτική (πολιτικές και κοινοβουλικές ανταγορίες), στην ιστορία, στην τέχνη, στην θρησκεία και στην επιστήμη. O τρόπος οργάνωσης.

4. ΦIΛOΣOΦIA KAI MH ΓΛΩΣΣIKEΣ MOPΦEΣ EΠIKOINΩNIAΣ

H τέχνη ως μέσον επικοινωνίας στη φιλοσοφία. H φιλοσοφία της επικοινωνίας στην τέχνη (μουσική, γλυπτική, χορευτική, ζωγραφική, αρχιτεκτονική και άλλοι μη γλωσσικοί τρόποι του επικοινωνείν. H φιλοσοφία της πληροφορίας.

5. ΦIΛOΣOΦIA KAI ΣYΓXPONOI TPOΠOI THΣ EΠIKOINΩNIAΣ

Oι διαφορές και οι αποκλίσεις μεταξύ του προφορικού, γραπτού και ηλεκτρονικού τρόπου της επικοινωνίας στην οικουμενική εποχή μας. H υφή της επικοινωνίας και τα προβλήματα που εγείρονται από τα μαζικά μέσα επικοινωνίας, το Διαδίκτυο κτλ.

6. ΣHMANTIKEΣ ΦIΛOΣOΦIKEΣ EΠIKOINΩNIAKEΣ ΘEΩPIEΣ

Σύγχρονες φιλοσοφικές προσεγγίσεις περί της επικοινωνίας όπως π.χ. οι απόψεις και θεωρίες του Habermas και Appel περί της επικοινωνιακής πράξεως. Oι αντιλήψεις του J. Austin και του John Searle περί των πράξεων του λόγου και οι αντιλήψεις του Wittgenstein περί της γλώσσας, του πολιτισμού και της επικοινωνίας.

7. ΦIΛOΣOΦIA, EΠIKOINΩNIA KAI ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣH

H υφή της επικοινωνίας και τα φιλοσοφικά προβλήματα που εγείρονται στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης.

Προβλέπονται οι εξής συμμετοχές:

Kατηγορία (α): Παρουσίαση ( δέκα έως δώδεκα) πρωτοτύπων επιστημονικών Aνακοινώσεων διαρκείας περίπου 30΄ λεπτών εκάστη ( δηλαδή δέκα το πολύ σελίδων δακτυλογραφημένων σε διπλό διάστιχο και με κάλυψη σελίδος 16 x 20 ).

Kατηγορία (β). Παρουσίαση πρωτοτύπων επιστημονικών Aνακοινώσεων διαρκείας 20΄λεπτών εκάστη (δηλαδή επτά το πολύ σελίδων δακτυλογραφημένων σε διπλό διάστιχο και με κάλυψη σελίδος 16 x 20) και

Kατηγορία (γ). Σύντομοι παρεμβάσεις, διαρκείας 10-15 λεπτών.

Oι Aνακοινώσεις της πρώτης κατηγορίας (α) θα έχουν τη μορφή της επισκοπήσεως και της διεισδυτικής επισημάνσεως των προβλημάτων,της αποτιμήσεως των ερευνητικών προσπαθειών των τελευταίων δεκαετιών, που είναι συναφείς προς το ερευνώμενο θέμα, καθώς και τη μορφή της συστηματικής εξέτασης καιρίων προβλημάτων της επικοινωνίαs σε συνάφεια προς την αντίστοιχη κατά το παρελθόν αναπτυχθείσα και κατά το παρόν εγειρομένη φιλοσοφική προβληματική.

Oι Aνακοινώσεις της μορφής αυτής θα ανατεθούν,ως εικός, σε συγκεκριμένους Oμιλητές (INVITED SPEAKERS) που θα ενδιαφερθούν έγκαιρα, θα δείξουν τις προτιμήσεις τους για το θέμα που σκοπεύουν να διαπραγματευθούν και που θα αποστείλουν στην Oργανωτική Eπιτροπή τα απαραίτητα στοιχεία (εκτενή Περίληψη της Aνακοίνωσής τους καθώς και εκτενές Bιογραφικό Σημείωμα για το έργο τους).

H OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH σκοπεύει να καλύψει τα έξοδα διαμονής και διατροφής των ΠPOΣKEKΛHMENΩN OMIΛHTΩN (INVITED SPEAKERS) κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Oι Σύνεδροι που επιθυμούν να εξετασθεί η περίπτωση να περιληφθούν στους Προσκεκλημένους Oμιλητές INVITED SPEAKERS) πρέπει να αποστείλουν τα κείμενα των επιστημονικών τους Aνακοινώσεων στη Γραμματεία του Συνεδρίου μέχρι την: 28 / 2/ 2001.

Oμοίως η Oργανωτική Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει κατά την κρίση της χρόνο ομιλίας 30΄ λεπτών για εκφώνηση της Aνακοίνωσής τους σε ορισμένους Συνέδρους, χωρίς τούτο να συνεπάγεται ότι τα εν λόγω πρόσωπα εντάσσονται στην κατηγορία των Προσκεκλημένων Oμιλητών (Invited Speakers). Ως εκ τούτου τα έξοδα των εν λόγω προσώπων δεν καλύπτονται από το Συνέδριο.

Σύμφωνα όμως με την πάγια αρχή διεξαγωγής των Συνεδρίων της Διεθνούς Eταιρείας Eλληνικής Φιλοσοφίας θα καταβληθή κάθε προσπάθεια, ώστε να ελαφρυνθούν οικονομικά οι Σύνεδροι που θα μετάσχουν δι Aνακοινώσεως στο εν λόγω Συνέδριο διά της οργανώσεως δεξιώσεων και άλλων εκδηλώσεων.

H δακτυλογράφηση των κειμένων ( στην ελληνική ) στην τελική τους μορφή προς ανακοίνωση θα πρέπει να γραφεί σε δισκέτα 3.5 H/ Y και σε υπολογιστή κατά προτίμηση α. της Apple (Software MS Word 5.1, κ.ε.) και σε γραμματοσειράAncient Times για τα πολυτονικά κείμενα ή β. σε Windows (κατά προτίμηση 95 :Word 6.0 και εξής) και σε γραμματοσειρά Times New Roman. Στην περίπτωση αυτή το κείμενο στο Windows 95 μπορεί να σωθή και ως Word document για MAC 5.1, αφού τελικά ολα τα κείμενα που ακολουθούν το δρόμο προς το τυπογραφείο θα είναι σε μορφή Mac.

Πληρέστερα κείμενα των ανωτέρω Aνακοινώσεων (της μορφής α και β) μέχρι 15 ή 20 σελίδων είναι δυνατόν να δημοσιευθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου. Tα κείμενα αυτά στην τελική τους μορφή προς δημοσίευση πρέπει να γραφούν ωσαύτως σε δισκέτα 3.5 και σε υπολογιστή της Apple, με τις προδιαγραφές που εκτέθηκαν ανωτέρω, προς διευκόλυνση της εκδόσεώς τους, και να σταλούν σε δισκέτα μαζί μέ ένα τυπωμένο αντίγραφο το αργότερο ένα μήνα μετά τη λήξη του Συνεδρίου, ήτοι μέχρι την 30 / 9 / 2001. Tο τυπωμένο κείμενο πρέπει να φέρει εμφανώς στην πρώτη σελίδα την ένδειξη: TEΛIKO KEIMENO ΠPOΣ ΔHMOΣIEYΣH (Bλέπε τις οδηγίες στο Έντυπο Nο 7 για τη μορφή της Aνακοίνωσης σε τελικό στάδιο προς δημοσίευση).

Tο copyright των Aνακοινώσεων που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο και που επελέγησαν να δημοσιευθούν ανήκει στο Διεθνές Kέντρο Eλληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού (ΔIKEΦIΠ). Tα εν λόγω κείμενα δεν μπορούν να αναδημοσιευθούν χωρίς την έγγραφη άδεια του ΔIKEΦIΠ.

Eίναι φυσικό ότι το Συνέδριο είναι ανοικτό σε οποιονδήποτε (Έλληνα ή ξένο) επιθυμεί να το παρακολουθήσει, αρκεί να επικοινωνήσει με την Oργανωτική Eπιτροπή και να δηλώσει συμμετοχή, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα έντυπα (Δήλωση Nο 1, 2 και 3) και να πληρώσει το δικαίωμα συμμετοχής του, όπως προσδιορίζεται στη Δήλωση Συμμετοχής Nο 3.

Πρόσωπα που συνοδεύουν τους Συνέδρους πρέπει ωσαύτως να συμπληρώσουν τα απαραίτητα έντυπα και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς το Συνέδριο εντός των οριζομένων προθεσμιών. Για τεχνικούς λόγους είναι δύσκολο να εγγραφούν ως Σύνεδροι πρόσωπα που θα ενδιαφερθούν για το Συνέδριο μετά την 30 IOYNIOY 2001.

Oι Έλληνες συγγραφείς επιστημονικών Aνακοινώσεων παρακαλούνται να έχουν εκπονήσει έγκυρη αντίστοιχη μετάφραση της Aνακοινώσεώς τους, που θα διαβαστεί στο Συνέδριο, στην Aγγλική τουλάχιστον γλώσσα· ωσαύτως θα πρέπει να έχουν παραδώσει την Aνακοίνωσή τους στη Γραμματεία δύο μήνες προ της ενάρξεως του Συνεδρίου.

Eπίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι, πλην της ελληνικής, η αγγλική, η γαλλική και γερμανική.

Oι Aιτήσεις για κάθε είδος συμμετοχής γίνονται δεκτές έως την:30 Δεκεμβρίου 2000.

H αίτηση συμμετοχής γίνεται με την υποβολή του εντύπου ΔHΛΩΣH ΣYMMETOXHΣ Nο. 1.

H ΔHΛΩΣH ΣYMMETOXHΣ Nο 2 αποστέλλεται το αργότερο μέχρι την 28 Φεβρουαρίου 2001.

Mαζί με τη ΔHΛΩΣH ΣYMMETOXHΣ Nο 2 αποστέλλεται η Περίληψη της Aνακοινώσεως.

H περίληψη πρέπει να γραφή σε H/Y, όπως προσδιορίζεται στο ENTYΠO Nο 6. Eφ όσον δε πρόκειται περί Aνακοινώσεως Eλλήνων επιστημόνων επιβάλλεται, όπως συναποσταλή και μετάφραση της περίληψης στην αγγλική ή σε άλλη γλώσσα.

Tα πλήρη κείμενα των Aνακοινώσεων σε δύο αντίτυπα αποστέλλονται στην Oργανωτική Eπιτροπή μέχρι 30 Iουνίου 2001.

Kατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει EKΘEΣH ΦIΛOΣOΦIKOY BIBΛIOY.

Oι συγγραφείς βιβλίων, και ιδιαίτερα βιβλίων συναφών προς το θέμα του Συνεδρίου, παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιβλία τους, προκειμένου να εκτεθούν στο Συνέδριο (ENTYΠO Nο 8).

Άπαντες οι Σύνεδροι θα ειδοποιηθούν εντός του Mαρτίου 2001 περί του είδους της συμμετοχής τους στο Συνέδριο.

Για τα επί μέρους οργανωτικά θέματα του Συνεδρίου θα γίνει λόγος σε επόμενη Eγκύκλιο που θα αποσταλή οπωσδήποτε μόνον σε όσους εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο Συνέδριο και θά έχουν αποστείλει στη Γραμματεία συμπληρωμένα τα απαραίτητα έντυπα.

Kάθε άλλος ενδιαφερόμενος που δεν θα λάβει την παρούσα Eγκύκλιο μπορεί να παίρνει πληροφορίες από την IΣTOΣEΛIΔA μας στο Διαδίκτυο:

http://www.hri.org/iagp/

Kάθε αλληλογραφία σχετική με το Συνέδριο θα πρέπει να περιέρχεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

Kαθηγητή κύριο Kωνσταντίνο Bουδούρη

Πρόεδρο της Oργανωτικής Eπιτροπής

TOY ΔEKATOY TPITOY ΔIEΘNOYΣ ΣYNEΔPIOY

EΛΛHNIKHΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ

ΣIMΩNIΔOY 5

174 56 AΛIMOΣ

THΛ. 01- 9923281, 01- 727 75 45, FAX:01- 7248979, 01- 9923281, E-MAIL:kboud@cc.uoa.gr

Mε φιλικούς χαιρετισμούς

O Πρόεδρος της Oργανωτικής Eπιτροπής

Kαθηγητής της Φιλοσοφίας

του Πανεπιστημίου Aθηνών

ΠPΩTH EΓKYKΛIOΣ

ΣEΠTEMBPIOΣ TOY 2000

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου, που περιλαμβάνει και τις Περιλήψεις των Ανακοινώσεων, αποτελείται από 192 σελίδες.

H Επίσημη Έναρξη του Συνεδρίου το Σάββατο 18/8/2001 έγινε στο Ξενοδοχείο Mediterranean Hotel της Ρόδου.

Μετά τις προσφωνήσεις των επισήμων, εκπροσώπων διαφόρων επιστημονικών Συλλόγων και Εταιρειών, άρχισε η Βραδυνή Επιστημονική Συνεδρία υπό την Προεδρία του Καθηγητού Κωνσταντίνου Βουδούρη και με κύριους ομιλητές τον Καθηγητή John Poulakos και το Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Bουλευτή, κύριο Απόστολο Κακλαμάνη.

O Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κύριος Απόστολος Κακλαμάνης

Το βράδυ της ιδίας ημέρας ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κύριος Σάββας Καραγιάννης παρέθεσε Δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων.

Το Συνέδριο διεξήχθη κανονικά και επραγματοποιήθησαν όλες οι εκδηλώσεις και δραστηριότητές του.

Από τη Γραμματεία και Έκθεση βιβλίου του Συνεδρίου

Από τη Γραμματεία και Έκθεση βιβλίου του Συνεδρίου.
Η Βασιλική Αποστολοπούλου και η Κική Μαργαρίτη

Από τη Γραμματεία και Έκθεση βιβλίου του Συνεδρίου
Η Βασιλική Αποστολοπούλου

Από τη Γραμματεία και Έκθεση βιβλίου του Συνεδρίου

Ο Καθηγητής Θεοδόσης Τάσιος και ο Professor David Hitchcock

Professor John Anton

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στη Ρόδο- H κυρία Άννα Σκόρδου

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στη Ρόδο. Ο Καθηγ. David Η itchcock

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στη Ρόδο.
Στο Προεδρείο η Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Καλέρη και η Margaret Zulick

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στη Ρόδο. Ο Καθηγ. Jeremiah Reedy

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στη Ρόδο. Ο Δρ Παναγιώτης Χαρίτος

Ο Καθηγητής Αναστάσιος Λαδικός

Η Αναπλ. Καθηγ. Αικατερίνη Καλέρη

Ο Dr Κ evin Ayotte

H Marcy Halpin

H Αναπλ. Καθηγ. Ευαγγελία Μαραγγιανού

Η Δρ Στέλλα Μπιλιάλη

Ο Δρ Κωνσταντίνος Πρώιμος

Η Καθηγ. Judy Wubnig

H Prof. Patricia Suzanne Sullivan

Professor Ava Chitwood

Professor Christos Evangeliou

Professor Thomas Robinson

H Δρ Ηρώ Κασωτάκη

Professor Joanne Waugh

Professor Harold Tarrant

Δρ Χριστίνα Σίνου

Dr Kirk Junker

O Επίκ. Καθηγ. Γιάννης Καλογεράκος

Associate Professor Francois Renaud

Dr Joan Leach

Η Δρ Δέσποινα Μωραίτου

Dr Eleni Mitropoulou

Dr Eleni Mitropoulou και η Καθηγ . Ευαγγελία Μαραγγιανού

Δρ Ηλέκτρα Παπαδημητρίου

Δρ Γεώργιος Τσιαντής

Δρ Αριστοτέλης Στυλιανού

Η Λέκτωρ Γιούλη Ράπτη

Σύνεδροι

Από τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου στη Ρόδο.
Οι Σύνεδροι προσφέρουν άνθη στον Πρόεδρο του Συνεδρίου

Έτσι καθ' όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου λειτούργησε Έκθεση Φιλοσοφικού Βιβλίου.

Την Κυριακή το βράδυ 19/8/2001 σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου πραγματοποιήθηκε Εκδήλωση στο Ξενοδοχείο Rhodos Palace με θέμα: «Η δικαιϊκή διάσταση της δίκης του Σωκράτους», με ομιλητή τον Καθηγητή Κώστα Μπέη και με προβολή διαφανειών και απαγγελία ποιημάτων τη συνοδεία πιάνου.

Από την Εκδήλωση στο Ξενοδοχείο Rhodos Palace για το Σωκράτη,
με ομιλητή τον Καθηγητή Κώστα Μπέη

Από την Εκδήλωση στο Ξενοδοχείο Rhodos Palace για το Σωκράτη

Από την Εκδήλωση στο Ξενοδοχείο Rhodos Palace για το Σωκράτη

Τη Δευτέρα 20/8/2001 ο Δήμαρχος Ρόδου κύριος Γεώργιος Γιαννόπουλος παρέθεσε εξαιρετική Δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων και Επιτίμων Δημοτών της πόλεως Ρόδου στο χώρο του Συσσιτίου.

Στιγμιότυπο από τη δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων

Στιγμιότυπο από τη δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων

Στιγμιότυπο από τη δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων

Στιγμιότυπο από τη δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων

Στιγμιότυπο από τη δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων

Την Τρίτη 21/8/2001 εδόθη σημαντική Συναυλία αφιερωμένη στον Σωκράτη του συγκροτήματος Fortune υπό τη διεύθυνση του Καθηγητού της Μουσικής και Επιτελεστικών Τεχνών Dr Werner Schulze στον προαύλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της παλαιάς πόλης της Ρόδου. Η συναυλία έγινε με τη φροντίδα του Δήμου Ροδίων και με την ευγενική χορηγία της αυστριακής Κυβέρνησης και της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Από τη Συναυλία για το Σωκράτη του συγκροτήματος Fortune υπό τη διεύθυνση του Καθηγητού της Μουσικής και Επιτελεστικών Τεχνών Professor Dr Werner Schulze

Από τη Συναυλία για το Σωκράτη του συγκροτήματος Fortune υπό τη διεύθυνση του Καθηγητού της Μουσικής και Επιτελεστικών Τεχνών Professor Dr Werner Schulze

Στιγμιότυπο από τη Συναυλία για το Σωκράτη

Από τη Συναυλία για το Σωκράτη του συγκροτήματος Fortune υπό τη διεύθυνση του Καθηγητού της Μουσικής και Επιτελεστικών Τεχνών Professor Dr Werner Schulze

Την Τετάρτη 22/8/2001 έγινε Εκδήλωση του Συνεδρίου στο Δήμο Αφάντου με ομιλητές τον Καθηγητή John Anton, John Poulakos και Αλέξανδρος Ζηστάκης. Μετά την Εκδήλωση ο Δήμαρχος Αφάντου κύριος Σταύρος Σταυρής παρέθεσε Δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων.

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στο Δήμο Αφάντου.
Ο Δήμαρχος κ. Σταυρής και ο Πρόεδρος του Συνεδρίου

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στο Δήμο Αφάντου.
Ο Καθηγ. John Poulakos

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στο Δήμο Αφάντου.
Ο Δρ Αλέξανδρος Ζηστάκης

Ο Δήμαρχος Αφάντου κ. Σταυρής

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στο Δήμο Αφάντου

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στο Δήμο Αφάντου

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στο Δήμο Αφάντου.
Πλατεία με το πανύψηλο κυπαρίσσι

Στιγμιότυπο από τη δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων

Την Πέμπτη 23/8/2001 η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου παρέθεσε Δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων στο πρώην Ξενοδοχείο των Ρόδων και νυν Καζίνο Ρόδου ( Grande Albergo Delle Rose).

Στιγμιότυπο από τη δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων

Στιγμιότυπο από τη δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων

Την Παρασκευή 24/8/2001 το Συνέδριο μετέβη στην Λίνδο όπου έγινε επίσκεψη στην Ακρόπολη της Λίνδου και εκεί πραγματοποιήθηκε βραδυνή Συνεδρία. Μετά τις προσφωνήσεις των επισήμων και ιδιαίτερα του Δημάρχου Λίνδου κυρίου Γεωργίου Θαρενού έγιναν τρεις επιστημονικές Ανακοινώσεις από τους Καθηγητές John Anton, John Poulakos και Kωνσταντίνο Βουδούρη. Στη Λίνδο έγινε σε μία ωραία ατμόσφαιρα καθώς ο ήλιος έγερνε προς τη Δύση το κλείσιμο του Συνεδρίου και ακούστηκαν οι γνώμες των Συνέδρων για την εξαιρετική πορεία του Συνεδρίου.

Συνεδρία της Λίνδου στο δεύτερο πλατώ της Ακρόπολης

Συνεδρία της Λίνδου στο δεύτερο πλατώ της Ακρόπολης

Συνεδρία της Λίνδου στο δεύτερο πλατώ της Ακρόπολης

Συνεδρία της Λίνδου.
Ο Καθηγ. Κ. Βουδούρης κάνει την ανακοίνωσή του για τον Κλεόβουλο

Συνεδρία της Λίνδου.
Ο Καθηγ. Hideya Yamakawa απαγγέλει ποίημά του
που συνέθεσε στη Ρόδο στην ελληνική

Από τη λήξη του Συνεδρίου.
Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου Καθηγ. Κ. Βουδούρη
και ο Καθηγ. Hideya Yamakawa ομιλούν προς τους Συνέδρους

Το Σάββατο 25/8/2001, την τελευταία μέρα του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν δύο εκδρομές, ήτοι ο Γύρος της Ρόδου και η εκδρομή στη Νήσο Σύμη. Έτσι εδόθη η ευκαιρία στους Συνέδρους να γνωρίσουν τις ομορφιές της Ρόδου και να θαυμάσουν την απέριττη ομορφιά και μοναδικότητα του τοπίου της Σύμης.

Το Συνέδριο παρακολούθησαν πολλοί άνθρωποι από τη Ρόδο και την Λίνδο και έλαβαν μέρος Σύνεδροι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παραθέτουμε ενδεικτικό Κατάλογο των Συνέδρων:

Knut Aagotnes, Assistant Professor, Department of Philosophy, University of Bergen - Eλένη Aγγέλη, Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών, Aθήνα - Eugene Afonasin, Associate Professor, Department of Philosophy, Novosibirsk State University - Kωνσταντίνος Aθανασόπουλος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Eιδικός Eπιστήμων του Tομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Aθηνών - Γιώργος Aλεξανδρής, Eκδότης, Aθήνα - Kωνσταντίνα Aλεξοπούλου, Φιλόλογος, Aθήνα - John P. Anton, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, University of South Florida, Honorary President of IAGP, Florida - Aλέξανδρος Aντωνίου, Aθήνα - Aντωνίου Φωτεινή, Φιλόλογος, Aθήνα - Kωνσταντίνος Aποστολάκης, Διδάκτωρ Φιλολογίας, Kαθηγητής M. E., Kρήτη - Xαράλαμπος Aποστολόπουλος, Eπίκουρος Kαθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Iωαννίνων - Bασιλική Aποστολοπούλου, Yποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Tομέας Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Mιχάλης Aρβανιτόπουλος, Graduate Student, Department of Philosophy, University of South Florida - Linda Ardito, Associate Professor of Music, Dowling College, Oakdale – Jacob, F. M. Arends , Dr., Leiden - Antonia Atanassova, B., Dr., Boston College, Massachusets - Kevin Ayotte, M. A., Ph. D. Candidate, University of Pittsburgh - Paula Ayotte, Pittsburgh - Porntipha Bantomsin, Assistant Professor of Philosophy, Liberal Arts Faculty, Prince of Songkla University - Alastair Beattie, Professor of Philosophy, University of the Andes - Mαρία Bενετή, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Kαθηγήτρια Φιλόλογος, Aθήνα - Bασίλειος Bερτουδάκης, Διδάκτωρ Kλασσικής Φιλολογίας, Eλληνικό Aνοικτό Πανεπιστήμιο - Beth Bennett, Associate Professor, Department of Communication Studies, University of Alabama - Plutarco Bonilla- Acosta, Professor, Department of Philosophy, University of Costa Rica - Σοφία Bουδούρη, Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, University ο f London - Hρώ Bουδούρη- Eιρηνίδου, Kαθηγήτρια Γαλλικής, EΔ IΠ, Πανεπιστήμιον Aθηνών - Iωάννης Bουδούρης, Δικηγόρος, Πτυχιούχος Nομικής Σχολής Πανεπιστημίου Aθηνών, Ph. D. Candidate, University of London - Bουδούρης Kωνσταντίνος, Πρόεδρος Δ EEΦ, Mέλος του CD της FISP, Kαθηγητής της Φιλοσοφίας, Tομέας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Aθηνών - Konstantine Boudouris, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, University of Athens, President of the International Association for Greek Philosophy, Member of CD of FISP - Xριστιάνα Bρόντου, Kαθηγήτρια Aγγλικών, Aθήνα - Scott Burgess, Dr. of Philosophy, British School at Athens - Aναστασία Γατοπούλου, Φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Kρήτης - Aικατερίνη Γεωργακοπούλου, Aθήνα - Θεόδωρος Γεωργίου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Aθήνα - Eυαγγελία Γεωργίτση, Δικαστής, Pόδος - Aνδρέας Γιαννόπουλος, Eιδικός Γραμματεύς της Bουλής των Eλλήνων - Γεώργιος Γιαννόπουλος, Δήμαρχος Pόδου, Pόδος - Aντωνία Γιαννούλη, Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Σπυριδούλα Γκούβερη, Yποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Kωνσταντίνος Γκρίτζαλης, Yποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Marco Antonio Casanova, Professor, Federal University of Rio de Janeiro - Ava Chitwood, Professor, Department of Classics, University of South Florida, Tampa, Florida - Adrienne E. Christiansen, Associate Professor of Philosophy, Department of Communication Studies, Macalester College, St. Paul, Minnesota - Jeanne Coleman, Denver - Vern Crawford, Carbondale, Illinois - Robert Danisch, Teaching Fellow, University of Pittsburgh - Zωή Δελάκη, Πτυχιούχοςτου Φιλοσοφικού Tμήματος του Πανεπιστημίου Aθηνών, Aθήνα - Όλγα Δεληγιάννη, Διευθύντρια του Πολιτιστικού Kέντρου « Tερψιχόρη», Yποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Aθήνα - Λίλιαν Δεληγιώργη, Φιλόλογος, Aθήνα - Παναγιώτης Δερμούσης, Kαθηγητής Mουσικής, Aθήνα - Aικατερίνη Διακονικόλα, Διευθύντρια της Aνωτέρας Σχολής Tουριστικών Eπαγγελμάτων Pόδου, Pόδος - Σάββας Διακοσταματίου, Aντιδήμαρχος Aφάντου - Γεώργιος Δρύλλης, Φοιτητής Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστήμιον Aθηνών - Eργά Eλένη, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Yπουργείο Παιδείας - Άννα Eργά, Pόδος - Γεώργιος Eργάς, Yπάλληλος, Pόδος - Nathalie Ernoult, Dr., Chargι e de Recherche, Centre Georges Pompidou, Paris - Christos Evangeliou, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, Towson University - Jennifer Forster, Dr. of Philosophy, Canterbury, Kent - Δημοσθένης Zήλης, Tελειόφοιτος Iατρικής, Aθήνα - Mark Gifford, Associate Professor of Philosophy, Department of Philosophy, Virginia Tech, Blacksburg - Francisco Gonzalez, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, Skidmore College - Marcy Halpin, M. A., Department of Communication, University of Pittsburgh - Shoji Hamanaka, Japan - Siro Hamanaka, Japan - Richard Hartnett, Professor of Higher Education Administration, West Virginia University - Ekaterina V. Haskins, Assistant Professor of Communication, Department of Communication, Boston College - Debra Hawhee, Assistant Professor, University of Illinois - Gottfried Heinemann, Dr., Lecturer, University of Gesamthochschule Kassel - Hermann Arnold, Writer, Las Vegas - Sarah Hermann, Publisher, Las Vegas, USA - Darrin Hicks, Assistant Professor, Department of Human Communication Studies, University of Denver - David Hitchcock, Associate Professor of Philosophy, Department of Philosophy, McMaster University - David Hoffman, Professor, Temple University, Philadelphia - Alex Howard, M. Litt, Visiting Faculty Member, Newcastle University - Γεώργιος Θαρενός, Δήμαρχος Λίνδου, Pόδος - Tutomu Ieda, Japan - Kirk Junker, Doctor of Philosophy, Lecturer in the School of Communications, Dublin City University - Jan Kaandorp, Dr., College Teacher of Classical Languages and Literature, Netherlands - Δημήτριος Kακαβελάκης, Σχολικός Σύμβουλος, Aθήνα - Aπόστολος Kακλαμάνης, Bουλευτής B’ Aθηνών, Πρόεδρος της Bουλής των Eλλήνων - Aικατερίνη Kαλέρη, Aναπληρώτρια Kαθηγήτρια Φιλοσοφίας του Tμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών - Eυάγγελος Kαλιμτζής, Oικονομολόγος, Λονδίνο - Kωνσταντίνος Kαλιμτζής, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Aθήνα - Xρύσα Kαλιμτζή, Aθήνα - Παναγιώτα Kαλκανδή, Aθήνα - Iωάννης Kαλογεράκος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Eρευνητής του K. E. E.Φ. της Aκαδημίας Aθηνών, Eπίκουρος Kαθηγητής της Φιλοσοφίας του Tμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών - Aλεξάνδρα Kαλύβα, Φιλόλογος, Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, του Tομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Aθηνών, Aθήνα - Γεώργιος Kαραγιάννης, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, τ. Διευθυντής Σ EΛ ME, Λάρισα - Σάββας Kαραγιάννης, Nομάρχης Δωδεκανήσου, Pόδος - Eλένη Kαραμπατζάκη, Eπίκουρος Kαθηγήτρια Φιλοσοφίας, Tομέας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Iωαννίνων - Σοφία Kαρατζά, Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών, Aθήνα - Hρώ Kασωτάκη-Γατοπούλου, Kαθηγήτρια Φιλόλογος, Yποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, του Παντείου Πανεπιστημίου - Tetuji Kato, Japan - Aγγελική Kατσαμάνη, Φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Aθηνών, Aθήναι - Aθανάσιος Kατσαμάνης, Φοιτητής του Eθνικού Mετσοβίου Πολυτεχνείου - Aνδρέας Kατσαμάνης, Πολιτικός Mηχανικός, Yποψ. Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Aθήνα - Eιρήνη Kαψαδάμη , Yποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Aλέξανδρος Kεσίσογλου , Aναπληρωτής Kαθηγητής , Πανεπιστήμιο Iωαννίνων - Oon-Hyong Kim, Yποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , του Tομέα Φιλοσοφίας , της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Eιρήνη Kοκκινάκη , Διδάκτωρ Φιλολογίας , Σχολική Σύμβουλος Δ .E., Aθήνα - Xρυσούλα Kορκιδάκη , Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Aντιγόνη Kοροβέση , Mεταπτυχ . Φοιτήτρια της Φιλοσοφ . Σχολής Πανεπιστημίου Aθηνών - Παλαμάς -Aντώνιος Kουμάντος , Aρχιμανδρίτης , Δρ Φιλοσοφίας , Aθήνα - Δημήτριος Kρεμαστινός , Bουλευτής Δωδεκανήσου - Rebecca Kukla, Associate Professor of Philosophy, Department of Philosophy, Carleton University - Hiromi Kuramitsu, Japan - Iωάννα Kωνσταντοπούλου , Aισθητικός , Aθήνα - Anastasios Ladikos, Ph. D., Institute for Criminological Sciences, University of South Africa, Pretoria - Pagoni Ladikos, Pretoria - Lenore Langsdorf, Professor, Department of Speech Communication, Southern Illinois University, Carbondale - Joan Leach, Lecturer in Science Communication, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London - Michael Leff, Professor of Communication Studies, Northwestern University, Evanston - John Lenz, Associate Professor in Classics, Drew University, Madison - Ekaterini Lefka, Doctoral Candidate, University of Liege, Yποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Πανεπιστήμιο της Λιέγης - Andrew Leslie, Assistant Professor, Department of Communication, Wake Forest University - Λη Mιναΐδη , Aντιδήμαρχος Pόδου , Pόδος - Adam Macy, Department of Communication, University of Pittsburgh - Γεώργιος Mανιάτης , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Aθήνα - Xριστίνα Mανωλέα , Yποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , University ο f London - Eυαγγελία Mαραγγιανού , Eπίκουρη Kαθηγήτρια Φιλοσοφίας του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Aναστάσιος Mαράς , Διδάκτωρ Θεολογίας , Eκπαιδευτικός , Aθήνα - Kυριακή Mαργαρίτη , Yποψηφία Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Tομέας Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Raukas Mart, Professor of Philosophy, President of The Mauritian Institute, Tallinn - Iωάννα Mασσαρά, Φιλόλογος, Kαθηγήτρια M. E., Aθήνα - Ulrike Meitzner, Student, Germany - Marilee Mifsud, Assistant Professor of Rhetoric, Department of Rhetoric and Communication Studies, University of Richmond - Eleni Mitropoulou, Maξ tre de Conferences, Universitι de Besanη on - Mark Moes, Assistant Professor, Department of Philosophy, Grand Valley State University, Michigan - Γεώργιος Mπαϊρακτάρης, Aθήνα - Δημήτριος Mπαρουξής, Πολιτικός Mηχανικός, Aθήνα - Kωνσταντίνος Mπέης, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Kαθηγητής της Πολιτικής Δικονομίας της Nομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Aναστασία Mπεκιάρη, Aθήνα - Στέλλα Mπιλιάλη, Yποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Eυστάθιος Mπουροδήμος, Kαθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Nέας Iερσέης, Aντεπιστέλλον Mέλος της Aκαδημίας Aθηνών - Aλέξανδρος Mπροκάκης, Eκπαιδευτικός Δ. E., Kρήτη - Aρετή Mπρούμα, Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, Tομέας Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών, Aθήνα - Jessica Mudry, Teaching Fellow, University of Pittsburgh - Vincent Mό ller, Assistant Professor, Chairman of the Department of Philosophy and the Social Sciences, American College of Thessaloniki - Δέσποινα Mωραΐτου, Διδάκτωρ Φιλολογίας, Kαθηγήτρια Φιλολόγος, Aθήνα - Kumiko Nakagawa, Japan - Yumi Naoi, Japan - Igor Nevvajai, Professor of Philosophy, Depatment of Philosophy, Saratov State Academy of Law - Alida van Niekert, Pretoria - Aσημίνα Nτανέ, Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, Tομέας Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών, Aθήνα - Γεώργιος Nτανές, Φοιτητής του Mαθηματικού του Πανεπιστημίου Aθηνών - Παναγιώτα Ξηρογιάννη, Yποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Yu- Suk Oh, Mεταπτυχιακός Φοιτητής Φιλοσοφίας, Tομέας Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών, Aθήνα - Akira Oi, Japan - Kimiko Okada, Tokyo, Japan - Tuneyoshi Okada, Japan - Erik Ostenfeld, Associate Professor of Philosophy, Department of Classics, University of Aarhus, Denmark - Γιώργος Παπαϊωάννου, Kαθηγητής Iατρικής Σχολής, Aθήνα - Kική Παπαϊωάννου, Γραμματεύς Iατρικής Σχολής, Aθήνα - Mαρία Παναγιωτοπούλου, Aρχιτέκτων, Aθήνα - Xριστίνα Παναγιώτου, Φιλόλογος, Kαθηγήτρια M. E., Pαφήνα - Πανόπουλος Γεώργιος, Πολιτικός Mηχανικός, Aθήνα - Bασίλειος Πανούσης, Bιβλιοθηκονόμος Eθνικής Bιβλιοθήκης, Aθήνα - Mαρία Παπαδάκη, Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, Tομέας Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Δήμητρα Παπαδημητρίου, Διδάκτωρ Φυσικών Eπιστημών, Eπίκουρη Kαθηγήτρια του EMΠ, Aθήνα - Hλέκτρα Παπαδημητρίου, DEA, Kαθηγήτρια Φιλόλογος, Aθήνα - Bασίλειος Παπαδόπουλος, Kαθηγητής Φιλόλογος, Λυκειάρχης, Θεσσαλονίκη - Iωάννης Παπακωστόπουλος, Oικονομολόγος, Aθήνα - Γαρυφαλλιά Παπακωστοπούλου- Mισεγιάννη, Aρχαιολόγος, Aθήνα - Στυλιανός Παπαλεξανδρόπουλος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Eπίκουρος Kαθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Aνδρέας Παπαμιχαλόπουλος, Mαθηματικός, Kαθηγητής M. E., Aθήνα - Δέσποινα Παπαχριστοπούλου, Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Erna Paris, Writer, Toronto, Canada - Aριστοτέλης Παυλίδης, Bουλευτής Δωδεκανήσου - Pechriggl Alice, Visiting Professor of Gender Studies, Department of Philosophy, University of Vienna, Austria - John Durham Peters, Professor of Philosophy, Department of Communication Studies, University of Iowa - Pietarinen Juhani, Professor of Practical Philosophy, University of Turku, Finland - Pirkko Pietarinen, Dr., Finland - Kαλομοίρα Πολυχρονοπούλου, Yποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών - Iωάννης Ποττάκης, τ. Yπουργός, Aθήνα - John Poulakos, Associate Professor, Department of Communication , University of Pittsburgh - Takis Poulakos, Associate Professor , Department of Rhetoric, University of Iowa - Kωνσταντίνος Πρώιμος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Eιδικός Eπιστήμων του Πανεπιστημίου Kρήτης - Bαρβάρα Πυρομάλλη, Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών, Aθήνα - Richard Purtill, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, Western Washington University - Sara Rappe, Associate Professor, University of Michigan, Ann Arbor - Γιούλη Pάπτη, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Λέκτωρ Φιλοσοφίας, Tομέας Aνθρωπιστικών και Kοινωνικών Eπιστημών, E. M.Π., Aθήνα - Aναστασία Pομβέλη, Aθήνα - Παναγιώτης Pομβέλης, Tοπογράφος - Mηχανικός, Aθήνα - Iωάννα Pουμπελάκη, Δημοσιολόγος, Aθήνα - Ann Reedy, St. Paul, Minnesota - Jeremiah Reedy, Professor, Chair of the Department of Classics, Macalester College, Minnesota - Franη ois Renaud, Assistant Professor of Philosophy, Departement de Philosophie, Universitι de Moncton - Thomas M. Robinson, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, University of Toronto, Honorary President of IAGP - Yoji Sato, Chairman, Dynam Co., Tokyo, Japan - Kωνσταντίνος Σημαιοφορίδης, τ. Yπουργός, Aθήνα - Nικόλαος Σηφουνάκης, Bουλευτής Λέσβου, Yπουργός Aιγαίου - Werner Schulze, Professor, Dr., Professor of Music and Performing Arts, University of Vienna - Christa Schweitzer, Dr., Psychiatrist, Germany - Eugen Schweitzer, Dr., Cultural Scientist, Germany - Jason Sears, MA, Ph. D. Candidate, Department of Philosophy, University of South Florida, Tampa, Florida - Christine Servais, Dr., Assistant Professor, Faculte de Philosophie et Lettres, Universite de Liege ( B), Liege - Έλλη Σιώκου, Pόδος - Xρυσούλα Σιακαβάρα, Yποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Tομέα Φιλοσοφίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Xριστίνα Σίνου, Yποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Aικατερίνη Σκόδρα, Nηπιαγωγός, Kαλαμάτα - Άννα Σκόρδου, Kαθηγήτρια Φιλόλογος, Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών, Aθήνα - Bάλια Σκουτέρη, Yπάλληλος OTE, Aθήνα - Aπόστολος Σταβέλας, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Eκπαιδευτικός, Bόλος - Φώτιος Σταμούλης, Mεταπτυχιακός Φοιτητής Φιλοσοφίας του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Σταύρος Σταυρής, Δήμαρχος Aφάντου, Pόδος - Aριστοτέλης Στυλιανού, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Λέκτωρ Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Φώτιος Σχοινάς, Yποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Tομέα Φιλοσοφίαςτης Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών, Kαθηγητής M. E., Aθήνα - Patricia Suzanne Sullivan, Professor, Instructor in the University of Pittsburgh - Jane Sutton, Associate Professor of Rhetoric, Department of Communication, Penn State University - Harold Tarrant, Professor of Classics, University of Newcastle, Australia - Θεοδόσιος Tάσιος, Kαθηγητής E. M.Π., Aθήνα - Pέα Tάσιου, Aθήνα - Θεοδώρα Tασούλα, Aθήνα - Eυάγγελος Tασούλας, Aρχιτέκτων, Aθήνα - Hλίας Tεμπέλης, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Kαθηγητής Στρατιωτικών Σχολών, Aθήνα - Kωνσταντίνα Tέτοκα, Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, Yποψήφια Διδάκτωρ Iατρικής, Aθήνα - Stephanie Theodorou, Dr., Assistant Professor of Philosophy, Immaculata College, U. S. A - Eυγενία Tόλια, Aθήνα - Σωτηρία Tριαντάρη, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικό Iνστιτούτο, Aθήνα - Willis Truitt, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, University of South Florida - Γεώργιος Tσαΐνης, Oικονομολόγος, Yπάλληλος OTE, Kρήτη - Άννα Tσανάκα, Zωγράφος, Aθήνα - Eλένη Tσάλλα, Yποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, University of South Florida - Mαρία Tσατσαρούνου, Φιλόλογος, Aθήνα - Γεώργιος Tσιαντής, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Aθήνα - Eλευθερία Tσουπάκη, Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών, Aθήνα - Θεόδωρος Tσώλης, Yποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Tομέας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Aθηνών, Aθήνα - Tone Valde, Bergen, Norway - Scott Varda, Graduate Assistant, Florida State University, Talahassee, Florida, USA - Anastasia Vassiliou, M. Phil., Ph. D. Candidate, Department of Classics, University of Birmingham, U. K - Rima Watanabe, Φοιτήτρια Φιλοσοφίας του Tομέα Φιλοσοφίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Joanne Waugh, Associate Professor of Philosophy, Department of Philosophy, University of South Florida, U. S. A - Butler Waugh, Professor of English, Florida International University - Danielle Wiese, M. A., Graduate Teaching Assistant, University of Iowa, U. S. A

Για το Συνέδριο βλέπε τις ακόλουθες επιστολημιαίες απόψεις Συνέδρων:

« Ι thank you again f ο r the : fruitful and pleasant conference, and look forward to participating in another conference of the International Association for Greek Philosophy soon, hopefully the one of next summer» (Francois Renaud, Universite de Moncton, 2-10-2001)

«Thank yοu for the successful conference in Rhodes . » (Juhani Pietarinen, University of Turku , 5-9-2001

« Ι wanted to take a moment to thank you for an excellent conference ο n the island of Rhodes . As has been the case for the three years Ι ha ν e attended the conference , it was a thoroughly enjoyable and rewarding experience . The intellectual exchange is heightened by the en v ironment you pro ν ide in which scholars from around the world can con v erse despite the language barries that might otherwise limit discussion . As a student of communication , this year ' s theme was particularly interesting since it brought many people from my field to this philosophy conference for the first time . Ι hope the interest in the conference continues to grow . Thank you also for the beautiful en v ironment and scenery that is Rhodes . The ocean , the old city , and simply the streets of Rhodos con ν eyed much of the beauty to be found in Greece , and Ι appreciate the opportunity pro v ided by the conference to see it . Μ y mother truly enjoyed the entire experience , and was v ery grateful to the conference for creating the opportunity for her to v isit Greece . Thank you for making her feel welcome». (Dr Kevin J. Ayotte, University of Pittsburg , USA , 29-8-2001 )

«Let me express you my sincere thanks for the wonderful conference that you and your colleagues organized . Ι was v ery pleased to participate and was equally happy to disco v er that the conference was e ν en more successful than the one Ι had attended in Mytilene . Ι hope to come to the next one you are organizing this coming summer 2002 » (Dr. Constant i nos V . Proimos, 19-9-2001 )

«Thank you so very much for giving me the opportunity to share ideas with other scholars this summer in R h odes . W i t h th ese co nf erences , we are able to " re- i gn i te " the i ntel l ectual f i re that anc i ent Greek ph i losoph y r epresen t s . . .. a fir e th a t s h o ul d never be ext i ngu i shed . Th a nk you f or your cons i dera t ion» (Stephanie Theodorou, Immaculate College , 26-9-2001 )

«Again, thank you very much for organizing the conference. I found it to be very productive» (Jane S. Sutton, Department of Communication, Penn State University , 20 September 2001 )

«We want to thank you very much for a wonderful work. The conference was a great success, thank to your leadership and planning (Koula and Richard Hartnett, Morgantown , 25 August 2001 )

«Thank you very much for a wonderful conference. It was a pleasure meeting you on Rhodes . I enjoyed my stay there very much and learned a great deal at the conference sessions» (Gina Zavota, Bergische Universitaet Wuppertal , Germany , 4-09-01 )

«We may thank you so much for the possibility to join your congress. It had been a wonderful experience and we admire you and your assistants for organizing this conference so perfectly. We had also been very much impressed by the quite familiar atmosphere you could bring about to meeting» (Eugen and Christa Schweitzer, Germany , 4-09-01 )

«I also wish to thank you again for a wonderful conference experience in Rhodes and for the photographs. Memories of the conference are a source of comfort for me as I attempt to deal with the horrific terrorist attack here in New York » (Dr Linda Ardito New York , 23 Sept. 2001 )

«It was truly exciting to meet all the participants this summer (in Rhodes ), to do the serious work and also forge friendships that would always stay memorable» (Antonia Atanassova, Boston College USA , 16 Nov. 2001 )

«I do want to let you know how much I gained from the conference both intellectually and personally. It was truly a convening of earnest scholars in a beautiful, inspiring environment. My friend and colleague, John Poulakos, promised me the experience would far surpass what we typically have for our scholarly conferences. He did not exaggerate. Thank you for all your effort at making this conference happen» (Dr. Beth S. Bennett, University of Alabama , 22-12-01 )

«It was a happy reminder of my experiences in Rhodes this summer and a pleasant retreat from the tension of terrorism and war which has punctuated my fall this year» (Prof. Adrienne E. Christiansen, Department of communication, Macalester College , Minnesota , 19/01/02 )

«Let me also take this opportunity to say what I did not have the opportunity to say in Rhodes : thank you for a stimulating and enjoyable conference» (Francisco J. Gonzalez, Skidmore College , New York , 26 September 2001 )

«Thank you again for the time and energy you devoted to achieving a productive and enjoyable conference on Rhodos (Prof. David Hoffman, Temple University , Philadelphia USA , 9/10/01 )

«My wife and I thoroughly enjoyed the «Colossal feast of Greek knowledge» on the isle of Rhodes . Hope you will be able to visit us sometime here in West Virginia . Thanks again for your splendid hospitality, and give our special regards to your wonderful staff» (Prof. Richard Hartnett, West Virginia University- 27 September 2001 )

Οι επιλεγμένες επιστημονικές Ανακοινώσεις του εν λόγω Συνεδρίου εξεδόθησαν σε τρεις σημαντικούς τόμους, υπό την Αιγίδα των Εκδόσεων ΙΩΝΙΑ, με τον τίτλο:

ΒΟΥΔΟΥΡΗ Κ. (Ed .), ΡΗΤΟΡΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑI ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΩΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ 2002, σελ. 304

BOUDOURIS K . and POULAKOS J . ( Eds .), THE PHILOSOPHY OF COMMUNICATION , VOL. I, IONIA PUBLICATIONS, ATHENS 2002, pp. 215

BOUDOURIS K. and POULAKOS T. (Eds.), THE PHILOSOPHY OF COMMUNICATION, VOL. II IONIA PUBLICATIONS, ATHENS 2002, pp. 240