Επιστροφή

ΔEKATO ΠEMΠTO ΔIEΘNEΣ ΣYNEΔPIO

Το Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας, μολονότι έχει πάντοτε ως επίκεντρό του θέματα από την ελληνική φιλοσοφία, από το 2003 (15ο ΔΙΣΕΦ) έγινε Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας για να ερευνώνται και ζητήματα που δεν εντάσσονται πλήρως και αποκλειστικά στην ελληνική φιλοσοφική παράδοση. Άλλωστε η πραγματική φιλοσοφία είναι σχεδόν ταυτόσημη, ως προς τους στόχους της, προς την ελληνική φιλοσοφία, που είναι, εκτός των άλλων, έρευνα για την αλήθεια και την ομορφιά σε όλους τους τομείς της ζωής  και του κόσμου.

Tο ΔΙΚΕΦΙΠ και η ΔΕΕΦ, σε συνεργασία το Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης και με πολούς επιστημονικούς φορείς, διοργάνωσαν και διεξήγαγαν το:

ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΕ ΔΙΣΕΦ)

με θέμα:

«ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ».

Το Συνέδριο έγινε τον Αύγουστο (1-7 Αυγούστου) του 2003 στην Ουρανούπολη και στην Ολυμπιάδα της Χαλκιδικής, σε συνεργασία με το Δήμο Σταγίρων και Ακάνθου.

Η Εγκύκλιος του Συνεδρίου έχει ως εξής:

Δ EKATO Π EMΠ TO Δ IEΘNEΣ ΣYNEΔPIO EΛΛHNIKH Σ Φ I Λ O Σ O Φ IA Σ

H Δ IEΘNHΣ ETAIPEIA EΛΛHNIKH Σ Φ I Λ O Σ O Φ IA Σ (Δ EE Φ)

TO Δ IEΘNEΣ KENTPO EΛΛHNIKH Σ Φ I ΛOΣOΦIAΣ KAI Π OΛITI Σ MOY (Δ IKE Φ I Π)

KAI TO TMHMA Φ I Λ O Σ O Φ IA Σ, Π AI Δ A ΓΩΓ IKH Σ KAI Ψ YXO Λ O Γ IA Σ

TOY Π ANE Π I Σ THMIOY A Θ HN Ω N σε συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά και μορφωτικά Ιδρύματα και επιστημονικές Ενώσεις και Εταιρείες, απεφάσισαν να οργανώσουν το:

ΔEKATO Π EM Π TO Δ IEΘNEΣ Σ YNEΔPIO EΛΛHNIKH Σ Φ I Λ O Σ O Φ IA Σ

ME ΘEMA :

“ANTIΛHΨEIΣ ΓIA TH ΦIΛOΣΟΦIA: AΠO TOYΣ ΠPOΣΩKPATIKOYΣ MEXPI ΣHMEPA”

( 1 - 7 AY Γ OY Σ TOY 2003)

T ο Συνέδριο, που θα διεξαχθεί από1 - 7 AY Γ OY Σ TOY του 2003, τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και υπό την Εποπτεία Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής.

Ο τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου θα καθορισθή προσεχώς.

Η διεξαγωγή του Συνεδρίου αυτού επιδιώκει να συνδυάσει και να χρησιμοποιήσει γόνιμα τον εννοιολογικό οπλισμό που απεκτήθη και την προβληματική που προεβλήθη κατά το παρελθόν (ιδιαίτερα δε κατά τους δύο τελευταίους αιώνες) για την υφή και το έργο της φιλοσοφίας και συγχρόνως διά του εν λόγω προβληματισμού να συντελέσει ώστε να διασαφηθούν απόψεις και αντιλήψεις και να χαραχθούν κατευθυντήριες γραμμές για το μέλλον της φιλοσοφίας.

Ειδικώτερα το Συνέδριο αποσκοπεί:

1. Να εξετάσει τις σημαντικές και αρθρωμένες αντιλήψεις για τη φιλοσοφία από τους Προσωκρατικούς μέχρι σήμερα.

2. Να διερευνήσει τις απόψεις των συγχρόνων φιλοσοφικών τάσεων, σχολών, ρευμάτων και κινημάτων για τη φύση και το έργο της φιλοσοφίας.

3. Να επισημάνει το πώς οι διάφορες αντιλήψεις περί της φιλοσοφίας αντιμετωπίζουν ή μη τα προβλήματα της εποχής μας.

4. Να δείξει πώς οι σύγχρονες αντιλήψεις περί της φιλοσοφίας στηρίζονται στην (ή εμπνέονται από την) ελληνική φιλοσοφία και

5. Να βοηθήσει ώστε να επιτευχθεί ένας υψηλός βαθμός αυτοσυνειδησίας μεταξύ των μελών της διεθνούς φιλοσοφικής κοινότητος για την ιδιοσυστασία της φιλοσοφίας.

Το Συνέδριο είναι από επιστημονική άποψη ανοιχτό σε όλους τους φιλοσοφούντες, στους ειδικούς της ελληνικής φιλοσοφίας καιεν γένει σε όλους όσους μπορούν να επιλαμβάνονται των υπό εξέταση θεμάτων με φιλοσοφικό τρόπο.

Κατ’ εξοχήν όμως το Συνέδριο θα εστιάσει την προσοχή του στη διερεύνηση της εννοίας της φιλοσοφίας καθ’ εαυτήν ( per se ) και δεν θα ασχοληθή με την εξέταση οιουδήποτε άλλου φιλοσοφικού θέματος του οποιουδήποτε φιλοσόφου.

Η γενική αυτή προβληματική του Συνεδρίου μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνει τους ακολούθους θεματικούς άξονες:

1. Προσωκρατικές αντιλήψεις για τη φιλοσοφία (Πυθαγόρειοι, Ηράκλειτος, Ελεάτες κτλ.).

2. Κλασσικές αντιλήψεις για τη φιλοσοφία (Σωκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης: H φιλοσοφία ως αίρεσις βίου, η φιλοσοφία ως η ψυχή της παιδείας και του πολιτισμού και ως απάντηση στη ρητορική).3. Μεταριστοτελικές αντιλήψεις για τη φιλοσοφία (Κυνικοί, Επικούρειοι, Στωϊκοί, Σκεπτικοί κτλ).

4. Νεοπλατωνικές αντιλήψεις για τη φιλοσοφία (Πλωτίνος κτλ.)

5. Χριστιανικές, Ιουδαϊκές, Μεσαιωνικές, Ισλαμικές, Βυζαντινές αντιλήψεις για τη φιλοσοφία.

6. Νεώτερες αντιλήψεις για τη φιλοσοφία (Ντεκάρτ, Καντ, Έγελος κτλ.).

7. Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φιλοσοφία (Υπαρξισμός, Κριτική Σχολή, Διαλεκτική φιλοσοφία, Θετικισμός, Νεοθετικισμός, Πραγματισμός, Αναλυτική φιλοσοφία, Φαινομενολογία, Ερμηνευτική, Δομοκρατία, Αποδομοκρατία κτλ.).

8. Μη Δυτικής υφής αντιλήψεις για τη φιλοσοφία (Βουδισμός, Κομφουκιανισμός, Ταοϊσμός, Ινδουϊσμός κτλ.).

9. Η συμβολή της κλασσικής ελληνικής φιλοσοφίας στην πορεία της φιλοσοφίας.

10. Το μέλλον της φιλοσοφίας.

Προβλέπονται οι εξής συμμετοχές:

Κατηγορία (α): Παρουσίαση (δέκα έως δώδεκα) πρωτοτύπων επιστημονικών Ανακοινώσεων διαρκείας περίπου 30 λεπτών εκάστη (δηλαδή δέκα το πολύ σελίδων δακτυλογραφημένων σε διπλό διάστιχο και με κάλυψη σελίδος 16Χ20).

Κατηγορία (β): Παρουσίαση πρωτοτύπων επιστημονικών Ανακοινώσεων διαρκείας 20 λεπτών εκάστη (δηλαδή επτά το πολύ σελίδων δακτυλογραφημένων σε διπλό διάστιχο και με κάλυψη σελίδος 16Χ20) και

Κατηγορία (γ): Σύντομες παρεμβάσεις, διαρκείας 10-15 λεπτών.

Οι Ανακοινώσεις της πρώτης κατηγορίας (α) θα έχουν τη μορφή της επισκοπήσεως και της διεισδυτικής επισημάνσεως των προβλημάτων, της αποτιμήσεως των ερευνητικών προσπαθειών των τελευταίων δεκαετιών, που είναι συναφείς προς το ερευνώμενο θέμα. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθή στις Ανακοινώσεις που εξετάζουν την υφή και το έργο της φιλοσοφίας σε συνάφεια προς την ελληνική φιλοσοφία.

Οι Ανακοινώσεις της μορφής αυτής θα ανατεθούν, ως εικός, σε συγκεκριμένους Ομιλητές (INVITED SPEAKERS) που θα ενδιαφερθούν έγκαιρα, θα δείξουν τις προτιμήσεις τους για το θέμα που σκοπεύουν να διαπραγματευθούν και που θα αποστείλουν στην Οργανωτική Επιτροπή τα απαραίτητα στοιχεία (εκτενή Περίληψη της Ανακοίνωσής τους καθώς και εκτενές Βιογραφικό Σημείωμα για το έργο τους μέχρι την 30-12-2002).

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σκοπεύει να καλύψει τα έξοδα διαμονής και διατροφής των ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ( INVITED SPEAKERS ) κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Συνεδρίου.

Οι Σύνεδροι που επιθυμούν να εξετασθεί η περίπτωση να περιληφθούν στους Προσκεκλημένους Ομιλητές ( INVITED SPEAKERS ) πρέπει να αποστείλουν τα κείμενα των επιστημονικών τους Ανακοινώσεων στη Γραμματεία του Συνεδρίου μέχρι την: 28-2-2003.

Ομοίως η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει κατά την κρίση της σε ορισμένους Συνέδρους χρόνο ομιλίας 30 λεπτών για εκφώνηση της Ανακοίνωσής τους, χωρίς τούτο να συνεπάγεται ότι τα εν λόγω πρόσωπα εντάσσονται στην κατηγορία των Προσκεκλημένων Ομιλητών ( Invited Speakers ). Ως εκ τούτου τα έξοδα των εν λόγω προσώπων δεν καλύπτονται από το Συνέδριο.

Σύμφωνα όμως με την πάγια αρχή διεξαγωγής των Συνεδρίων της Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσοφίας θα καταβληθή κάθε προσπάθεια ώστε να ελαφρυνθούν οικονομικά οι Σύνεδροι που θα μετάσχουν δι’ Ανακοινώσεως στο εν λόγω Συνέδριο δια της οργανώσεως δεξιώσεων και άλλων εκδηλώσεων μέσα στο πλαίσιο του Συνεδρίου.

Η δακτυλογράφηση των κειμένων (στην ελληνική) στην τελική τους μορφή προς την Ανακοίνωση θα πρέπει να γραφεί σε δισκέττα 3.5 Η/Υ και σε υπολογιστή κατά προτίμηση α. της Apple ( Software MS Word 5.1 κ.ε.) και σε γραμματοσειρά Ancient Times για τα ελληνικά πολυτονικά κείμενα και σε γραμματοσειρά Times New Roman για τα μονοτονικά ή β. σε Windows ( Word 6.0-2000) και σε γραμματοσειρά Times New Roman και να σωθή ως: Word 97-2000, 6.0/95 & RTF .

Πληρέστερα κείμενα των ανωτέρω Ανακοινώσεων (της μορφής α και β) μέχρι 15 ή 20 σελίδων είναι δυνατόν να δημοσιευθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου. Τα κείμενα αυτά στην τελική τους μορφή προς δημοσίευση πρέπει να γραφούν ωσαύτως σε δισκέττα 3.5 και σε υπολογιστή της Apple με τις προδιαγραφές που εξετέθησαν ανωτέρω, προς διευκόλυνση της εκδόσεώς τους, και να σταλούν σε δισκέτα μαζί με ένα τυπωμένο αντίγραφο το αργότερο δύο μήνες περίπου μετά τη λήξη του Συνεδρίου, ήτοι μέχρι την 30-9-2003. Το τυπωμένο κείμενο πρέπει να φέρει εμφανώς στην πρώτη σελίδα την ένδειξη: ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (Βλέπε τις οδηγίες στο Έντυπο Νο7 για τη μορφή της Ανακοίνωσης σε τελικό στάδιο προς δημοσίευση).

Το copyright των Ανακοινώσεων που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο και που επελέγησαν να δημοσιευθούν ανήκει στο Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού (ΔΙΚΕΦΙΠ). Τα εν λόγω κείμενα δεν μπορούν να αναδημοσιευθούν χωρίς την έγγραφη άδεια του ΔΙΚΕΦΙΠ.

Είναι φυσικό ότι το Συνέδριο είναι ανοικτό σε οποιονδήποτε (Έλληνα ή ξένο) επιθυμεί να το παρακολουθήσει, αρκεί να επικοινωνήσει με την Οργανωτική Επιτροπή και να δηλώσει συμμετοχή, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα έντυπα (Δήλωση Νο1, 2 και 3) και να πληρώσει το δικαίωμα συμμετοχής του, όπως προσδιορίζεται στη Δήλωση Συμμετοχής Νο 3.

Πρόσωπα που συνοδεύουν τους Συνέδρους πρέπει ωσαύτως να συμπληρώσουν τα απαρίτητα έντυπα και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς το Συνέδριο εντός των οριζομένων προθεσμιών. Για τεχνικούς και άλλους οργανωτικούς λόγους είναι δύσκολο ή και σχεδόν αδύνατο να εγγραφούν ως απλοί Σύνεδροι πρόσωπα που θα ενδιαφερθούν για το Συνέδριο μετά την 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003.

Οι Έλληνες συγγραφείς επιστημονικών Ανακοινώσεων παρακαλούνται να έχουν εκπονήσει έγκυρη αντίστοιχη μετάφραση της Ανακοινώσεώς τους, που θα διαβασθεί στο Συνέδριο, στην Αγγλική τουλάχιστον γλώσσα.

Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι, πλην της ελληνικής, η αγγλική, η γαλλική και γερμανική.

Οι Αιτήσεις για κάθε είδος συμμετοχής γίνονται δεκτές έως την:30 Δεκεμβρίου 2002.

Η αίτηση συμμετοχής γίνεται με την υποβολή του εντύπου ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Νο 1.

Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Νο 2 αποστέλλεται το αργότερο μέχρι την 30 Ιανουαρίου 2003. Μαζί με τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Νο 2 αποστέλλεται η Περίληψη της Ανακοινώσεως.

Η περίληψη πρέπει να γραφεί σε Η/Υ, όπως προσδιορίζεται στο ΕΝΤΥΠΟ Νο 6.

Εφ όσον δε πρόκειται περί Ανακοινώσεως Ελλήνων επιστημόνων επιβάλλεται, όπως συναποσταλή και μετάφραση της περίληψης στην αγγλική ή σε άλλη γλώσσα.

Τα πλήρη κείμενα των Ανακοινώσεων σε δύο αντίτυπα αποστέλλονται στην Οργανωτική Επιτροπή μέχρι 30 Ιουνίου 2003.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει ΕΚΘΕΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Οι συγγραφείς βιβλίων, και ιδιαίτερα βιβλίων συναφών προς το θέμα του Συνεδρίου, παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιβλία τους, προκειμένου να εκτεθούν στο Συνέδριο (ΕΝΤΥΠΟ Νο 8).

Άπαντες οι Σύνεδροι θα ειδοποιηθούν εντός του Μαρτίου 2003 περί του είδους της συμμετοχής τους στο Συνέδριο.

Για τα επί μέρους οργανωτικά θέματα του Συνεδρίου θα γίνει λόγος σε επόμενη Εγκύκλιο που θα αποσταλή οπωσδήποτε μόνον σε όσους εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο Συνέδριο και θα έχουν αποστείλει στη Γραμματεία συμπληρωμένα τα απαραίτητα έντυπα.

Κάθε άλλος ενδιαφερόμενος που δεν θα λάβει την παρούσα εγκύκλιο μπορεί να παίρνει πληροφορίες από την ιστοσελίδα μας στο Διαδίκτυο:

http :// www . hri . org / iagp /

Κάθε αλληλογραφία σχετική με το Συνέδριο θα πρέπει να περιέρχεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

Καθηγητή κύριο Κωνσταντίνο Βουδούρη

Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής

TOY ΔEKATOY ΠΕΜΠΤΟΥ ΔIEΘNOYΣ

ΣYNEΔPIOY EΛΛHNIKHΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ

ΣIMΩNIΔOY 5,174 56 AΛIMOΣ

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Βουδούρης

Καθηγητής της Φιλοσοφίας

Του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΣEΠΤEMBPΙΟΣ TOY 2002

Η αφίσα του Συνεδρίου είανι η εξής

:

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου, που περιλαμβάνει και τις Περιλήψεις των Ανακοινώσεων, αποτελείται από 144 σελίδες.

H Επίσημη Έναρξη του Συνεδρίου έγινε την 1/8/2003 στο Ξενοδοχείο Άκραθωςτης Ουρανούπολης.

Μετά τις προσφωνήσεις των επισήμων, εκπροσώπων διαφόρων επιστημονικών Συλλόγων και Εταιρειών, άρχισε η Βραδυνή Επιστημονική Συνεδρία υπό την Προεδρία του Καθηγητού Κωνσταντίνου Βουδούρη και με κύριους ομιλητές τον Καθηγητή John Anton και την Δρα Αικατερίνη Λεύκα.

Μετά το πέρας της βραδυνής Συνεδρίας παρετέθη Δεξίωση υπό του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης κυρίου Χάρη Καστανίδη προς τιμήν των επισήμων και Ελλήνων και αλλοδαπών Συνέδρων.

Το Συνέδριο διεξήχθη κανονικά και επραγματοποιήθησαν όλες οι προγραμματισθείσες εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

Έτσι καθ' όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου λειτούργησε Έκθεση Φιλοσοφικού Βιβλίου.

Από τη Γραμματεία του Συνεδρίου

Έκθεση Φιλοσοφικού Βιβλίου

Έκθεση Φιλοσοφικού Βιβλίου

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη.
Στο βήμα η Δρ Αικατερίνη Λεύκα

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη.
Στο βήμα ο Δρ Γιάννης Ποττάκης

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη.
Στο βήμα ο Καθηγ. John Anton

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη.
Στο βήμα ο Bουλευτής κύριος Παππάς

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη.
Στο βήμα ο Kαθηγ. Hideya Yamakawa

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη.
Στο βήμα ο Professor Jeremiah Reedy

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη.
Στο βήμα ο Professor John Poulakos

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη.
Στο βήμα ο Δρ Φώτης Σχοινάς

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη: Η
Στο βήμα η Δρ. Σοφία Παντελιάδου

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη.
Στο βήμα η κυρία Γεωργία Μουρούτσου

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη.
Στο βήμα ο Δρ Γεώργιος Τσιαντής

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη.
Στο βήμα ο Professor Heather Reid

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη.
Στο βήμα ο Professor Francois Renaud

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη.
Στο βήμα ο Dr Adam Roth

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη.
Στο βήμα ο Δρ Κώστας Πρώιμος

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη.
Στο βήμα η Professor Linda Ardito

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη.
Στο βήμα η Δρ Ελένη Μερκενίδου

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη.
Στο βήμα ο Professor Ash Gobar

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη.
Στο βήμα η Αναπλ. Kαθηγ. Ευαγγελία Μαραγγιανού

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη.
Στο βήμα ο Δρ Κώστας Τσιαντής

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη.
Στο βήμα ο Kαθηγ. Τhomas Robinson

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη.
Στο βήμα ο Δρ Ευάγγλος Δρακονταειδής

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη.
Στο βήμα ο Professor Edward Halper

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη.
Στο βήμα ο Δρ Κώστας Αθανασόπουλος

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη.
Στο βήμα ο Δρ Βασιλική Καραβάκου

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη.
Στο βήμα ο Dr Kostas Kalimtzis

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη.
Στο βήμα η Δρ Στέλλα Μπιλιάλη

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη.
Στο βήμα η Δρ Ιωάννα Πατσιώτη

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη.
Στο βήμα ο Professor Frederic Brenk

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη.
Στο βήμα η Δρ Ελένη Μαργαρίτου

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη.
Στο βήμα ο Ευάγγελος Τασούλας

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη.
Στο βήμα ο Professor Saranidra Tagore

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη

Την Κυριακή 3/8/2003 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιερισσού και Αδραμερίου κύριος Νικόδημος παρέθεσε εξαίρετο γεύμα προς τιμήν των Συνέδρων και ομίλησε προς αυτούς για την έννοια και το περιεχόμενο του κάλλους σύμφωνα με την φιλόκαλο ελληνορθόδοξη παράδοση. Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου και η απόδοση του νοήματός της στην αγγλική από τον Καθηγητή John Α nton εδημιούργησαν άριστες εντυπώσεις και εξαίρετη διάθεση στους Συνέδρους.

Από τη Δεξίωση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κυρίου Νικοδήμου

Από τη Δεξίωση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κυρίου Νικοδήμου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κύριος Νικόδημος ομιλεί για τη φιλοκαλία

Από τη Δεξίωση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κυρίου Νικοδήμου.
Ο Σεβασμιώτατος προσέφερε βυζαντινή εικόνα σε σύνεδρο

Τη Δευτέρα 4/8/2003 οργανώθηκε βραδυνή διασκέδαση στην ακρογιαλιά (Θοίνα Παρά θιν’ Αλός και αγγλιστί Beach Party ) με την ευγενική επιμέλεια του κυρίου Ευάγγελου Τασούλα και τη χορηγία της Τεχνικής Εταιρείας «Άκτωρ» προς τιμήν και τέρψιν των Ελλήνων και αλλοδαπών Συνέδρων. Ήταν πράγματι μία εξαίρετη βραδυά για όλους

Διασκέδαση στην Ακρογιαλιά - Beach Party

Διασκέδαση στην Ακρογιαλιά - Beach Party

Διασκέδαση στην Ακρογιαλιά - Beach Party

Διασκέδαση στην Ακρογιαλιά - Beach Party

Την Τρίτη 5/8/2003 έγινε επίσκεψη και εκδήλωση στα αρχαία Στάγιρα, όπου οι φιλόξενοι κάτοικοι της Ολυμπιάδος με την πρωτοβουλία του κυρίου Νίκου Κρυμνανιώτη υποδέχθησαν τους Συνέδρους, συνεζήτησαν μαζί τους και άκουσαν απόψεις των Συνέδρων για την Αριστοτελική Φιλοσοφία.

Ακολουθούν φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη Συνεδρία:

Αρχαιολογικός Χώρος - Αγορά Αρχαίων Σταγίρων

Από την επίσκεψη και διεξαγωγή του Συνεδρίου στην πατρίδα του Αριστοτέλη (Στάγιρα)

Το βράδυ της ίδιας ημέρας με τη φροντίδα του Δημοτικού Διαμερίσματος Ολυμπιάδας παρετέθη Δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων σε ωραίο υπαίθριο χώρο μαζί με εύγεστα εδέσματα, ευχάριστη μουσική με τοπικούς χορούς. Οι Σύνεδροι έμειναν ανεχώρησαν ενθουσιασμένοι από τη φιλοξενία των κατοίκων της Ολυμπιάδας.

Την 6 η Αυγούστου 2003 πραγματοποιήθηκε προσκυνηματική επίσκεψη των αρρένων Συνέδρων στο Άγιον Όρος (επίσκεψη στη σκήτη Αγίου Ανδρέου και Μονή Βατοπεδίου).

Επίσκεψη των Συνέδρων στο Άγιο Όρος

Οι γυναίκες Σύνεδροι, όπως και κατά το παρελθόν, την ίδια ημέρα πραγματοποίησαν περίπλου της χερσονήσου στο Άθω και επισκέφθησαν τη Νήσο Αμμουλιανή, όπου και είχαν την ευκαιρία να ξεκουραστούν και να απολαύσουν το εξαίρετο τοπίο και την αμμουδιά του Νησιού.

Το βράδυ της 6 ης Αυγούστου 2003 ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής παρέθεσε Δεξίωση και οργάνωσε διασκέδαση για όλους του Συνέδρους του 15 ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Φιλοσοφίας.

Ακολουθούν στιγμιότυπα από τις δεξιώσεις του Συνεδρίου:

Ελληνική βραδιά του Συνεδρίου

Διασκέδαση κατά την ελληνική βραδιά του Συνεδρίου

Δεξίωση του Συνεδρίου

Δεξίωση του Συνεδρίου

Από τη λήξη του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη

Από τη λήξη του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη

Από τη λήξη του Συνεδρίου στην Ουρανούπολη

Την Πέμπτη 7 Αυγούστου 2003 πραγματοποιήθηκε ημερησία εκδρομή των Συνέδρων στη Θεσσαλονίκη (με ξενάγηση στην πόλη και στο Μουσείο), με ξενάγηση στη Βεργίνα και στο Δίον με τη φροντίδα της Σοφίας Βουδούρη. Οι Σύνεδροι επέστρεψαν στην Ουρανούπολη με εξαιρετικές εντυπώσεις.

Το Συνέδριο παρακολούθησαν πολλοί άνθρωποι από το Δήμο Σταγίρων και Ακάνθου και έλαβαν μέρος Σύνεδροι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παραθέτουμε ενδεικτικό Κατάλογο των Συνέδρων:

Eλένη Aγγέλη, MA, Eκπαιδευτικός, Aθήνα - Kωνσταντίνος Aθανασόπουλος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Διδάσκων με το Π.Δ. 407 στον Tομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Aθηνών και στο Tμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών - Aντώνιος Aλεξιάδης, Oλυμπιάδα - Aνδρέας Aλεξιάδης, Oλυμπιάδα - Aναστάσιος Aνδριανέσης, Φοιτητής Nομικής Aθήνα - Mιχάλης Aνδριανέσης, Nομικός, Aθήνα - John P. Anton, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, University of South Florida, Honorary President of IAGP, Florida - Πέτρος Aντωνίου, Πτυχιούχος Aνωτάτης Eμπορικής, Λογιστής, Aθήνα - Bασιλική Aποστολοπούλου, Yποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Tομέας Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Nάντια Aραβαντινού, Kοινωνική Λειτουργός, Aθήνα - Linda Ardito, Professor of Music, Dowling College, Oakdale, New York - Aναστάσιος Bαρελάς, Πρέσβυς, Πρόεδρος του Σωματείου “Πολιτιστικοί Oρίζοντες”, Aθήνα - Mαρία Bενετή, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Διδάσκουσα με το Π.Δ. 407 στον Tομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Aθηνών - Mανώλης Bλαχογιάννης, Bέροια - Mιχάλης Bλαχόπουλος, Δήμαρχος Σταγίρων και Aκάνθου, Iερισσός - Eυαγγελία Bολάκου, Aθήνα - Ηρώ Βουδούρη-Ειρηνίδου, Καθηγήτρια Γαλλικής, ΕΕΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών - Σοφία Βουδούρη, Yποψηφία Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών - Ιωάννης Βουδούρης, Lawyer, Doctoral Candidate, Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary and Westfield College, University of London - Kωνσταντίνος Bουδούρης, Πρόεδρος ΔEEΦ, Mέλος του CD της FISP, Kαθηγητής της Φιλοσοφίας, Tομέας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Aθηνών - Konstantine Boudouris, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, University of Athens, President of the International Association of Greek Philosophy, Member of CD of FISP - Frederic Brenk, Professor of the Greek and Roman Literature, Pontifical Biblical Institute, Rome, Italy - Aντωνία Γιαννούλη, Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, Tομέας Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Σπυριδούλα Γκούβερη, Yποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Tομέας Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Lilia Castle, Assistant Professor of History of Philosophy, Chaminade University of Honolulu, Hawaii - John Cohan, Independent Scholar, Attorney αt Law, Beverly Hills, California - Λαυρέντιος Δελλασούδας, Kαθηγητής της Παιδαγωγικής του Tμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίαςτου Πανεπιστημίου Aθηνών - Δόμνα Δελλασούδα, Διακοσμήτρια, Aθήνα - Όλγα Δεληγιάννη-Rausch, Kαθηγήτρια, Aθήνα - Irina Deretic, Lecturer of Ancient Greek Philosophy, Faculty of Philosophy, University of Belgrade - Παναγιώτης Δερμούσης, Kαθηγητής Mουσικής, Aθήνα - Eυάγγελος Δρακονταειδής, Διδάκτωρ Γαλλικής Φιλολογίας, Eκπαιδευτικός, Mεταφραστής, Aθήνα - Δρόσου Παρασκευή, Διερμηνεύς, Αθήνα - Sophia Gabriel-Panteliadou, Doctoral Candidate, Department of Philosophy, University of Vienna, Curator of Contemporary Art, Gallery ”Gabriel”, Austria -Marie George, Associate Professor, Department of Philosophy, St John’s University, New York - Zina Giannopoulou, Assistant Professor of Classics and Ancient Philosophy, University of Redlands, USA - Anne Gobar, Director of James Madison Museum, Virginia - Ash Gobar, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, Transylvania University, USA - Sophie Grapotte, Doctor of Philosophy, Post-Doctoral Researcher at the University Centre of Luxembourg - Michael Greenacre, Professor of Statistics and Econometrics, Department of Economics and Business, Pompeu Fabra University, Spain - Edward Halper, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, University of Georgia, USA - Aaron Halper, Student, Athens, Georgia, USA - Daniel Halper, Student, Athens, Georgia, USA - Arnold Hermann, Writer, Las Vegas, USA - Sara Hermann, Publisher, Las Vegas, USA - Mark Holowchak, Professor of Philosophy, Oakland College, USA - Jennifer Ingle, M.A. in Philosophy, Graduate Assistant, Department of Philosophy, University of South Florida, USA - Κωνσταντίνος Καλιμτζής, Περιβαλλοντικός Μηχανικός, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Αθήνα - Kostas Kalimtzis, Environmental Engineer, Doctor of Philosophy, Department of Philosophy, South Florida University, Athens - Χρύσα Καλιμτζή, Αθήνα - Γεώργιος Kανέλλης, Σύμβουλος - Bασιλική Kαραβάκου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Eντεταλμένη Λέκτωρ, Tμήμα Eκπαιδευτικής και Kοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Mακεδονίας, Θεσσαλονίκη - Γεώργιος Kαραγιάννης, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Λάρισα - Σοφία Kαρατζά, Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, Tομέας Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Γρηγόριος Kαραφύλλης, Aναπληρωτής Kαθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Iωαννίνων - Λύδια Kαστρινογιάννη, Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια του Φιλοσοφικού Tμήματος του Πανεπιστημίου Kρήτης, Kαθηγήτρια Φιλόλογος, Pέθυμνο - Aνδρέας Kατσαμάνης, Πολιτικός Mηχανικός, Yποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Aθήνα - Eιρήνη Kαψαδάμη, Yποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Emilia Kontonicolas, Doctoral Candidate, Graduate Teaching Fellow, Department of Philosophy, Villanova University, USA - Aναστασία Kορύλλου, Δικηγόρος, Aθήνα - Aντώνης Kοττάκης, Aθήνα - Γεώργιος Κουμάκης, Eπίκουρος Kαθηγητής, Τομέας Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Αντώνης-Kουμάντος Παλαμάς, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Aθήνα - Nικόλαος Kρυμνιανιώτης, Πρόεδρος Δημοτικού Διαμερίσματος Oλυμπιάδος - Iωάννα Kωνσταντοπούλου, Aισθητικός, Aθήνα - Aργύρης Λαφαζάνης, Nομάρχης Xαλκιδικής, Πολύγυρος - Kρυσταλλία Λαφάρα, Eκπαιδευτικός, Aθήνα - Ekaterini Lefka, Post-Doctoral Researcher at the University Centre of Luxenbourg, Scientific Collaborator at the University of Liege, Xριστίνα Λεωνιδοπούλου-Bλαχογιάννη, Yποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών, Bέροια - Γεώργιος Mανιάτης, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Διδάσκων στο Tμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών με το Π.Δ. 407 - Eυαγγελία Mαραγγιανού, Aναπληρώτρια Kαθηγήτρια Φιλοσοφίας του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Eλένη Mαργαρίτου-Aνδριανέση, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Kαθηγήτρια Φιλόλογος, Aθήνα - Iωάννης Mαρκόπουλος, Eπίκουρος Kαθηγητής, Tμήμα Xημικών Mηχανικών του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Mαρία Mαρούλη-Zηλεμένου, Eπίκουρη Kαθηγήτρια στο Tμήμα Δημοσίας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου - Mαργαρίτα Mενεγάκη, Teacher of Ikebana, Aθήνα - Eλένη Mερκενίδου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Kαθηγήτρια Φιλόλογος, Θεσσαλονίκη - Eleni Mitropoulou, Maξtre de Confιrences en Sciences du Langage, Universitι de Besanηon, France - Eύα Mητροπούλου, Kαλογρέζα - Λυκούργος Mητρόπουλος, Kαλογρέζα - Georgia Mouroutsou, Doctoral Candidate, Department of Philosophy, University of Tuebingen, Germany - Στέλλα Mπιλιάλη, Kαθηγήτρια Φιλόλογος, Yποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Aλέξανδρος Mπροκάκης, Eκπαιδευτικός, Kρήτη – Άννα Nεμπαυλάκη-Πρώιμου, Eκπαιδευτικός, Kρήτη - Μαρία Παγωμένου, Διερμηνεύς, Αθήνα - Eλένη Παπαγεωργίου, Yπάλληλος του Yπουργείου Oικονομίας και Oικονομικών, Aθήνα - Mαρία Παπαδάκη, Kαθηγήτρια Φιλόλογος, Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Γαρυφαλιά Παπακωστοπούλου, Aρχαιολόγος, Aθήνα - Δέσποινα Παπαχριστοπούλου, Φοιτήτρια της Φιλοσοφίας του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών - Iωάννα Πατσιώτη, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Kαθηγήτρια Φιλοσοφίας, Deree College, Aθήνα – Xρήστος Πάχτας, Yφυπουργός Eθνικής Oικονομίας - Παύλος Περπερίδης, Kαθηγητής Φιλόλογος, Yποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Tμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Γιάννης Ποττάκης, Δρ Φιλοσοφίας, τ Yπουργός - John Poulakos, Associate Professor of Philosophy and Rhetoric, Department of Communication, University of Pittsburgh, USA - Takis Poulakos, Associate Professor of Rhetoric, Department of Rhetoric, University of Iowa, USA - Mοσχούλα Πρεβενά, Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Kωνσταντίνος Πρώιμος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Διδάσκων στην έδρα Mιχελή Φιλοσοφίας της Tέχνης του Tμήματος Φιλοσοφίας και Kοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Kρήτης - Richard Purtill, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, Western Washington University, USA - Mary-Ann Reedy, St. Paul, Minnesota, USA - Jeremiah Reedy, Professor, Chair of the Department of Classics, Macalester College, Minnesota, USA - Heather Reid, Associate Professor of Philοsophy, Morningside College, Iowa, USA - Franηois Renaud, Assistant Professor of Philosophy, Dιpartement de Philosophie, Universitι de Moncton, Canada - Γεράσιμος Pεντίφης, Φοιτητής του Tμήματος Φιλοσοφίας. Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Thomas M. Robinson, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, University of Toronto, Honorary President of IAGP – Ramon Roman-Alcala, Professor of Philosophy, Faculty of Philosophy and Lettres, Department of Social Sciences and Humanities, University of Cordoba, Spain – Sergia Rossetti-Favento, Assistant Professor of Greek and Roman History, Department of Sciences of Antiquity, University of Trieste, Italy - Adam D. Roth, Doctoral Candidate, Department of Communication Studies, University of Iowa, USA - Eλευθερία Σαβοπούλου, Iδιωτική Yπάλληλος, Aθήνα – Aγκόπ Σαραφιάν, Aθήνα, Σεσίλ Σαραφιάν, Aθήνα - Jason Sears, Doctoral Candidate, Department of Philosophy, University of South Florida, Tampa, Florida - Γεωργία Σεφέρου, Πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών, Φοιτήτρια του Tμήματος Kοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Aθηνών - Γιώτα Σεχίδου, Yποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Tομέας Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Kοσμάς Σκαβάντζος, Mεταπτυχιακός Φοιτητής Φιλοσοφίας, Tομέας Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Άννα Mαρία Σκαβάντζου, Zωγράφος, Aθήνα - Άννα Σκόρδου, Kαθηγήτρια Φιλόλογος, Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών – Zωή Σοφιανοπούλου, Hθοποιός, Aθήνα – Aπόστολος Σταβέλας, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Eκπαιδευτικός, Bόλος - Δωροθέα Στάικου, Eκπαιδευτικός, Mεταφράστρια, Aθήνα - James Stam, Professor of Philosophy, George Washington University, USA – Eυγενία Σταματελοπούλου, Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Σοφία Σταμούλη, Διδάκτωρ Πολιτικής Iστορίας και Eπιστήμης, Kαθηγήτρια Φιλόλογος, Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων, Ξάνθη - Steward Angela, Michigan, USA - Stocker Barry, Assistant Professor of Philosophy, Department of Philosophy, Yeditepe University, Constantinople (Istanbul) - Φώτιος Σχοινάς, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Kαθηγητής Φιλόλογος, Aθήνα - Saranindra Tagore, Associate Professor of Philosophy, Department of Philosophy, National University of Singapore - Ευάγγελος Τασούλας, Αρχιτέκτων Mηχανικός EMΠ, Αθήνα - Θεοδώρα Τασούλα, Αθήνα – Iωάννης Tερζόγλου, Aναπληρωτής Kαθηγητής του Eθνικού Mετσοβείου Πολυτεχνείου, Aθήνα - Nικόλαος Tερζόγλου - Ίων, Aρχιτέκτων Mηχανικός EMΠ, Aθήνα - Xρύσα Tζανή, Φοιτήτρια Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών, Iδιωτική Yπάλληλος, Aθήνα – Δημήτριος Tζωρτζόπουλος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Λαμία – Bασιλική Tζωρτζοπούλου, Eκπαιδευτικός, Λαμία – Oρέστης Tζωρτζόπουλος, Mαθητής Λυκείου, Λαμία – Δανάη Tζωρτζοπούλου, Mαθήτρια Λυκείου, Λαμία - Eυγενία Tόλια, Aθήνα - Kωνσταντίνα Tουλάκη-Xάρακα, Aθήνα – Xαρούλα Tράπκου, Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Aμαλία-Eλένη Tριπαμπούκη, Kαθηγήτρια Φιλόλογος, Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας του Tομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Aθηνών – Bασίλειος Tριπαμπούκης, Eκπαιδευτικός, Aθήνα – Άννα Tσανάκα, Zωγράφος, Aθήνα – Andrea Tschemplik, Assistant Professor of Philosophy, Department of Philοsophy, American University, Washington, USA – Γεώργιος Tσιαντής, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Mεταδιδακτορικός Eρευνητής του IKY, Aθήνα – Kώστας Tσιαντής, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Kαθηγητής TEI Aθηνών – Rima Watanabe, Yποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών – Judy Wubnig, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, University of Waterloo, Ontario – Xαρίλαος Xάρακας, Διδάκτωρ Δικαίου, Δικηγόρος, Aθήνα – Mαρία Xατζή, Kαθηγήτρια Φιλόλογος, Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών – Hideya Yamakawa, Professor of Philosophy, St. Andrew’ s University, Honorary President of IAGP, Osaka, Japan – Nobue Yamakawa, Nara City, Japan.

Οι επιλεγμένες επιστημονικές Ανακοινώσεις του εν λόγω Συνεδρίου εξεδόθησαν σε δύο σημαντικούς τόμους, υπό την Αιγίδα των Εκδόσεων ΙΩΝΙΑ, με τον τίτλο:

ΒΟΥΔΟΥΡΗ Κ., (ED.), ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ , ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΩΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ 2003, σελ. 312

BOUDOURIS Κ . (ED.), CONCEPTIONS OF PHILOSOPHY . ANCIENT AND MODERN , IONIA PUBLICATIONS, ATHENS 2004, pp. 416