Επιστροφή

Ενδεικτική Βιβλιογραφία για Πυθαγόρα και Πυθαγορείους

Αγγελινάρα, Γιώργου. « Η πνευματική ανάπτυξη της Σάμου κατά τους δύο τελευταίους αιώνες»,μέρος Α΄, Νέα Σάμος, 25 Φεβρουαρίου 2008.

Αγγελινάρα, Γιώργου. « Η πνευματική ανάπτυξη της Σάμου κατά τους δύο τελευταίους αιώνες»,μέρος Β΄, Νέα Σάμος, 3 Μαρτίου 2008.

Βουδούρη Κωνσταντίνου, «Περί της Πυθαγορικής Εταιρείας: Γένεση, εξέλιξη και καταστροφή» ,στο K. I. Βουδούρη ( ed.),Πυθαγόρεια Φιλοσοφία, Διεθνές Κέντρον Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού, Αθήνα 1992, 27-44.

Κανελλόπουλου, Αθανασίου. «Ο Πυθαγόρας ως πολιτικός» ,στο K. I. Βουδούρη ( ed.),Πυθαγόρεια Φιλοσοφία, Διεθνές Κέντρον Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού, Αθήνα 1992, 45-49.

Μουτσ oπούλου, Ε. Φιλόσοφοι του Αιγαίου, Αθήνα 1991.

Μπέγζου, Μάριου,Π. «Πυθαγόρας και Heisenberg: Η επίδραση της Πυθαγορικής διανόησης στη φυσική φιλοσοφία του Werner Heisenberg» ,στο K. I. Βουδούρη ( ed.), Πυθαγόρεια Φιλοσοφία, Διεθνές Κέντρον Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού, Αθήνα 1992, 50-58.

Πανούση, Βασίλη. «Η Πυθαγόρεια Κάθαρση» ,στο K. I. Βουδούρη ( ed.), Πυθαγόρεια Φιλοσοφία, Διεθνές Κέντρον Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού, Αθήνα 1992, 59-73.

Παπαθανασίου, Μαρία. Κ. « Η επίδραση της Πυθαγόρειας Φιλοσοφίας στην ανάπτυξη της μαθηματικής αστρονομίας» ,στο K. I. Βουδούρη ( ed.), Πυθαγόρεια Φιλοσοφία, Διεθνές Κέντρον Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού, Αθήνα 1992, 74-81.

Παπαμιχαλόπουλου, Ανδρέα. «Πυθαγόρειες μεταφυσικές, μαθηματικές και επιστημονικές επιδράσεις» ,στο K. I. Βουδούρη ( ed.),Πυθαγόρεια Φιλοσοφία, Διεθνές Κέντρον Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού, Αθήνα 1992, 82-86.

Παπανικολάου, Αντωνίου.Δ. «Ο Πυθαγόρας σύμφωνα με τις μαρτυρίες του Λουκιανού» ,στο K. I. Βουδούρη ( ed.), Πυθαγόρεια Φιλοσοφία, Διεθνές Κέντρον Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού, Αθήνα 1992, 87-107.

Πιερρή, Απόστολου.Λ. «Γένεσις και Φύσις της πρωϊμου Πυθαγορείου κοσμογονίας» ,στο K. I. Βουδούρη ( ed.),Πυθαγόρεια Φιλοσοφία, Διεθνές Κέντρον Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού, Αθήνα 1992, 108-124.

Πολίτη, Νικόλαου. Γ. «Εναντιότητες Δυαρχία και Πυθαγορισμός στην πρώιμη Χριστιανική Φιλοσοφία» ,στο K. I. Βουδούρη ( ed.),Πυθαγόρεια Φιλοσοφία, Διεθνές Κέντρον Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού, Αθήνα 1992,125-133.

στο K. I. Boudouris (Ed.), Pythagorean Philosophy. International Center for Greek Philosophy and Culture, Athens 1992, 98-101.

Σχοινά, Φώτ. «Ο Πυθαγόρειος τρόπος του βίου και η χριστιανική άσκηση» ,στο K. I. Βουδούρη ( ed.), Πυθαγόρεια Φιλοσοφία, Διεθνές Κέντρον Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού, Αθήνα 1992, 165-180.

Τερέζη, Χρήστου. «Η παρουσία της Πυθαγόρειας Φιλοσοφίας στο Δαμάσκιο», στο K. I. Βουδούρη ( ed.), Πυθαγόρεια Φιλοσοφία, Διεθνές Κέντρον Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού, Αθήνα 1992, 181-188.

Τζαβάρα, Γιάννη. «Πυθαγόρειες επιδράσεις στη Φιλοσοφία του Εμπεδοκλή» ,στο K. I. Βουδούρη ( ed.),Πυθαγόρεια Φιλοσοφία, Διεθνές Κέντρον Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού, Αθήνα 1992,189-194.

 

Abraham, Emmanuel W. «Did the Pythagoreans use recursive definitions and function? », στο K. I. Boudouris (Ed.), Pythagorean Philosophy. International Center for Greek Philosophy and Culture, Athens 1992, 11-21.

Anemoyannis-Synanidis, Spyrodimos. « Some remarks on the term “Peperasmenon”», στο K. I. Boudouris (Ed.), Pythagorean Philosophy. International Center for Greek Philosophy and Culture, Athens 1992, 22-27.

Anton, John P. «The Pythagorean way of life: Morality and Religion, στο K. I. Boudouris (Ed.), Pythagorean Philosophy. International Center for Greek Philosophy and Culture, Athens 1992, 28-40.

A nton, John. «Ο Πυθαγόρειος τρόπος του βίου: Θρησκεία και Ηθική»,στο K . I. Βουδούρη( ed.), Πυθαγόρεια Φιλοσοφία,Διεθνές Κέντρον Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού, Αθήνα 1992, 9-19.

Ardito Linda "Pythagorean musical art in historical context" International Conference on Ancient and Medieval Philosophy, 2005, October 14-16, 2005 . Fordham University , Berlin : Akademie Verlag, 1997. 313 p.

Barnes, Jonathan, Early Greek Philosophy, London : Penguin Books, 1987

Bigelow, John. «The a priori which is fallible» , στο K. I. Boudouris (Ed.), Pythagorean Philosophy. International Center for Greek Philosophy and Culture, Athens 1992, 41-48.

Bigelow, John. «Το μη αλάνθαστον a priori» ,στο K. I. Βουδούρη ( ed.), Πυθαγόρεια Φιλοσοφία, Διεθνές Κέντρον Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού, Αθήνα 1992, 20-26.

Bollack, J. Les purifications: un projet de paix universelle Empedocle. 2003

Boudouris, K. I. «The Pythagorean Community: Creation, Development and Downfall», στο K. I. Boudouris (Ed.), Pythagorean Philosophy. International Center for Greek Philosophy and Culture, Athens 1992, 49-69.

Boudouris, K. I. Pythagorean Philosophy. International Center for Greek Philosophy and Culture, Athens1992.

Bourodimos, E.L. «The Mathematics of music as ‘number’ and harmony of reality and being» , στο K. I. Boudouris (Ed.), Pythagorean Philosophy. International Center for Greek Philosophy and Culture, Athens 1992, 70-89.

Burkert, Walter, Greek Religion. Cambridge , MA : Harvard University Press, 1985.

Burkert, Walter, Lore and Science In Ancient Phythagoreanism. Cambridge , MA : Harvard University Press, 1972.

Burkert, Walter. Lore and Science in Ancient Pythagoreanism. Harvard University Press, June 1 1970.

Burnyeat, M. F. "The Truth about Pythagoras". London Review of Books , 22 February 2007.c.430 AD

Centrone, Bruno, «The theory of principles in the pseudopythagorica », στο K. I. Boudouris (Ed.), Pythagorean Philosophy. International Center for Greek Philosophy and Culture, Athens 1992, 90-97.

Chitwood, A. Death by Philosophy. The Biographical Tradition in the Life and Death of the Archaic Philosophers Empedocles, Heraclitus, and Democritus. 2004.

Clark, Gillian, Iamblichus: On the Pythagorean Life. trans. Liverpool : Liverpool University Press, 1989.

Cornford, Francis Macdonald. From Religion to Philosophy: A Study in the Origins of Western Speculation. New York : Harper & Brothers, 1957.

Corssen, P. ‘Die Sprengung des pythagoreischen Bundes.’ Philologus 71 (1912): 332-352.

Curti, M. L' idea di proporzione da Pitagora a Le Corbusier : temi e problemi
Roma: Univ. degli Studi di Roma, 2004.

Dacier, A. Commentary of Hierocles on the Golden Verses of Pythagoras. Rowe, N. (Translator)

De Vogel, Cornelia J., Pythagoras and Early Pythagoreanism: An Interpretation of Neglected Evidence on the Philosopher Pythagoras. Assen: Van Gorcum, 1966.

Delatte, Armand, Essay sur la Politique Pythagoricienne. Liege-Paris, 1922, Reprint, Geneve: Slatkine Reprints, 1979.

Di Luca, N. M. Arturo Reghini : un intellettuale neo-pitagorico tra massoneria e fascismo .

Diels, Hermann, and Walter Kranz (DK): Die Fragmente derVorsokratiker:griechisch und deutsch. 6 th ed. 3 vols. 1951. Reprint, Zurich : Weidmann, 1996.

Dillon, John, and Jackson Hershbell, Iamblichus: On the Pythagorean Way of life. trans, Atlanta : Scholars Press, 1991.

Diogenes Laertius, Vitae philosophorum VIII (Lives of Eminent Philosophers), c. 200 AD, which in turn reference the lost work Successions of Philosophers by Alexander Polyhistor) — Pythagoras , Translation by C.D. Yonge

Dobrochotov, Alexander L. «Thesis “Soma-Sema” and its philosophical implications»,

Dodds, E. R. The Greek and the Irrational. Sather Classical Lectures 25. 1951. Reprint, Berkeley : University of California Press, 1984.

Dunbabin, T. J. The Western Greeks: The History of Sicily and South Italy from the Foundation of the Greek Colonies to 480 B.C . Oxford : Clarendon Press, 1948. Reprint, London : Sandpiper, 1999.

Fauvel, J. Music and mathematic : from Pythagoras to fractals.

Freeman, Kathleen. Ancilla to the Pre- Socratic Philosophers: A complete translation of the Fragments in Diels, Fragmente der Vorsokratiker.1948. Reprint, Cambridge , MA : Harvard University Press, 1983.

Freeman, Kathleen. The Pre- Socratic Philosophers: A Compation to Diels, Fragmente der Vorsokratiker. 2 nd ed. Cambridge , MA : Harvard University Press, 1966.

Gigon, Olof. Der Urprung der griechischen Philosophie:Von Hesiod bis Parmenides Basel : Benno Schwabe, 1945.

Gurthrie, Kenneth Sylvan. The Pythagorean Sourcebook and Library: An Anthology of Ancient Writings Which Relate to Pythagoras and Pythagorean Philosophy. Ed. David R. Fideler. Grand Rapids : Phanes press, 1987.

Gurthrie, W.K.C. ‘Pythagoras and Pythagoreanism.’στο Paul Edwards, ed., The Encyclopedia of Philosophy, unabr. ed. New York : Simon& Schuster Macmillan, 1996.

Gurthrie, W.K.C. A History of Greek Philosophy. 6 vols. Cambridge : Cambridge University Press, 1962-81.

Guthrie, W. K. A History of Greek Philosophy: Earlier Presocratics and the Pythagoreans, Cambridge University Press, 1979.

Hadas, Moses, and Morton Smith. Heroes and Gods: Spiritual Biographies in Antiquity. New York : Harper & Row, 1965.

Harms,W. Homo viator in bivio: Studienzur Bildlichkeit des Weges. 1970.

Hass, P. Die  Vorsokratiker : Thales, Anaximander, Anaximenes, Pythagoras, Xenophanes, Heraklit, Parmenides, Leukipp, Demokrit. Bamberg : Buchner, 2005.

Hermann, Arnold. To Think Like God: Pythagoras and Parmenides—the Origins of Philosophy . Parmenides Publishing, 2005. Hierocles of Alexandria, Golden Verses of Pythagoras, Concord Grove Pr., 1983 c.43AD

Hierocles of Alexandria , Golden Verses of Pythagoras, Concord Grove Pr., 1983

Hierocles upon the Golden Verses of the Pythagoreans, 1682 (trans. by John Norris).

Hirsch-Luipold, R. et al. Die Bildtafel des Kebes. Allegorie des Lebens. 2005.

Hoehn, A. Pythagoras. Erinnern Sie sich? : Faszinierendes aus Geometrie, Zahlentheorie und Kulturgeschichte. Zurich: Orell Fussli, 2005.

Huffman, ( C.A. ), Archytas of Tarentum. Pythagorean, Philosopher and Mathematician King. 2005

Huffman , C.A. Philolaus of Croton : Pythagorean and presocratic ; a commentary on the fragments and testimonia with interpretative essays. Cambridge Univ. Press, 2006.

Huffman, Carl A. Philolaus of Croton: Pythagorean and Presocratic. A Commentary on the Fragments and Testimonia with Interpretive Essays. Cambridge : Cambridge University Press,1993.

Huffman, Carl Α . “Doubling the Cube: Plato’s Criticism of Archytas.”6 th Annual Colloquium in Ancient Philosophy. Tucson , 2001.

Iamblichus, De Vita Pythagorica (On the Pythagorean Life), c. 300 AD

Joost-Gaugier, C.L. Measuring Heaven: Pythagoras and His Influence on Thought and Art in Antiquity and the Middle Ages. 2006.

Kahn, Charles H. ‘Pythagorean Philosophy Before Plato,’ στο The Presocratics: A Collection of Critical Essays. Ed. Mourelatos. Garden City, NY: Anchor Press, 1974. Reprint, Princeton : Princeton University Press, 1993, 161-185.

Kahn, Charles H. Pythagoras and the Pythagoreans: A Brief History. Indianapolis : Hackett Publishing, 2001.

Kahn, Charles H. Pythagoras and the Pythagoreans: A Brief History

Karamanides, D. Pythagoras : pioneering mathematician and musical theorist of Ancient Greece , Kessinger Publishing, 2005.

Kingsley, Peter. Ancient Philosophy, Mystery, and Magic: Empedocles and the Pythagorean Tradition . Oxford University Press,1995.

Kusayama, Kyoko. « Pythagoreanism in Plato’s cosmology» , στο K. I. Boudouris (Ed.), Pythagorean Philosophy. International Center for Greek Philosophy and Culture, Athens 1992, 102-109.

Kuznetsova Anna S.,The concept of harmony in ancient philosophy .an ma thesis, (in Russian) defended at Philosophy Department of Novosibirsk State University in 2005.

Lautner, Peter. «Pythagorean and Aristotelian elements in the theories of perception in the late Athenian commentators» , στο K. I. Boudouris (Ed.), Pythagorean Philosophy. International Center for Greek Philosophy and Culture, Athens 1992, 110-116.

Levy, I. Recherches sur les sources de la legende de Pythagore
Impressum: Ann Arbor, 2003. Nachdr. d. Ausg. Paris 1926

Macris, C. Le Pythagore des neoplatoniciens : recherches et commentaires sur le mode de vie pythagoricien de Jamblique.These de Doctorat. L’Ecole Pratique des Hautes Etudes, 2004.

Manganelli, G. La favola pitagorica : luoghi italiani / A cura di Andrea Cortellessa
Milano: Adelphi Ed., 2005.

Mansfeld, J. Die Vorsokratiker. Milesier, Pythagoreer, Xenophanes, Heraklit, Parmenides.

McKirahan, Richard, Jr. Philosophy before Socrates. Indianapolis : Hackett Publishing, 1994.

Megino, C. El Orfeo y el Orfismo en la poesia de Empedocles. Coleccion de Estudios, 98. 2005 , México, D.F. Grupo Editorial Tomo, 2005

Miller, P.L. Purity of Thought: Dualism and Divinization in Greek Philosophy.Dissertation: University of North Carolina , May 2005.

Minar, Edwin L. Jr. Early Pythagorean Politics. Baltimore : Waverly Press, 1942 Reprint, Ann Arbor : UMI, 2001.

Navia, L.E. The Presocratic Philosophers. An annotated bibliography. 1993.  

O’ Meara, Dominic J. Pythagoras Revived, Oxford 1990.

O'Meara, Dominic J., Pythagoras Revived. Oxford University Press, 1989.

Oosthout, H. Iamblichos:  Aansporing tot filosofie Viator Reeks, 2005.

Papathanasiou, Maria K. «The influence of Pythagorean Philosophy on the Development of Mathematical Astronomy», στο K. I. Boudouris (Ed.), Pythagorean Philosophy. International Center for Greek Philosophy and Culture, Athens 1992, 117-125.

Paquet, L. Les presocratiques: bibliographie analytique (1879-1980). 1988.

Philip, J.A. Phythagoras and Early Pythagoreanism. Toronto : University of Toronto Press, 1966.

Pierris, A.L. « Origin and nature of early Pythagorean cosmogony», στο K. I. Boudouris (Ed.), Pythagorean Philosophy. International Center for Greek Philosophy and Culture, Athens 1992,126-162.

Pike , Albert . Pythagoras and Hermes. Edmonds , WA : Holmes Publishing, n.d.

Purtill, Richard. « Οι Πυθαγόρειοι περί της ψυχής η περί του προσώπου» ,στο K. I. Βουδούρη ( ed.),Πυθαγόρεια Φιλοσοφία, Διεθνές Κέντρον Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού, Αθήνα 1992, 134-141.

Purtill,Richard. «Pythagorean Persons», στο K. I. Boudouris (Ed.), Pythagorean Philosophy. International Center for Greek Philosophy and Culture, Athens 1992,163-170.

Pythagoras, The Life of Pythagoras, with His Symbols and Golden Verses. Together with the Life of Hierocles, and His Commentaries upon the Verses, 1701 (trans. by N. Rowe).

Raven, J. E. Phythagoreans and Eleatics. Chicago : Ares Publishers, 1966.

Riedweg, C. Pythagoras: His Life, Teaching, and Influence. 2005

Riedweg, C.Pythagoras. Leben - Lehre - Nachwirkung. Eine Einfuhrung. 2002.

Robinson, Thomas. « Ο Πυθαγόρειος τρόπος του βίου» ,στο K. I. Βουδούρη ( ed.), Πυθαγόρεια Φιλοσοφία, Διεθνές Κέντρον Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού, Αθήνα 1992,142-151.

Robinson, Thomas. «Πυθαγόρειοι και Πλάτων», στο K. I. Βουδούρη ( ed.), Πυθαγόρεια Φιλοσοφία, Διεθνές Κέντρον Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού, Αθήνα 1992,158-164.

Robinson, Thomas. «Φιλόλαος και Τίμαιος» ,στο K. I. Βουδούρη ( ed.), Πυθαγόρεια Φιλοσοφία, Διεθνές Κέντρον Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού, Αθήνα 1992, 153-157.

Robinson, Thomas.M. « [Philolaus] fr 21 dk and the Timaeus» , στο K. I. Boudouris (Ed.), Pythagorean Philosophy. International Center for Greek Philosophy and Culture, Athens 1992,189-194.

Robinson, Thomas.M. «Pythagoreans and Plato», στο K. I. Boudouris (Ed.), Pythagorean Philosophy. International Center for Greek Philosophy and Culture, Athens 1992,182-188.

Robinson, Thomas.M. «The Pythagorean way of life», στο K. I. Boudouris (Ed.), Pythagorean Philosophy. International Center for Greek Philosophy and Culture, Athens 1992,171-181.

Russell Bertrand; History of Western Philosophy; Rouledge; London ; 2004; Page 38.

Schoy-Lutz, M. Fehlerkultur im Mathematikunterricht : theoretische Grundlegung und evaluierte unterrichtspraktische Erprobung anhand der Unterrichtseinheit "Einfuhrung in die Satzgruppe des Pythagoras" Hildesheim ; Berlin : Franzbecker, 2005

Schwarzenberg, Erkinger. Whether to share or to hoard. The twofold nature of Pythagoras (leaflet), Casciano, 2008, Italy .

Scolnicov Samuel, «What is Pythagoras doing in Plato’s Parmenides? », στο K. I. Boudouris (Ed.), Pythagorean Philosophy. International Center for Greek Philosophy and Culture, Athens 1992, 195-204.

Seddon, K. Epictetus' Handbook and the Tablet of Cebes. Guides to Stoic Living.  2005.

Shipley Graham, A History of Samos , 800-188 BC.Oxford University Press, 1987

Sijakovic, B. Bibliographia Praesocratica. 2001

Sole, G. Il tabu delle fave : Pitagora e la ricerca del limite Soveria Mannelli (Catanzaro): Rubbettino, 2004.

Suzuki, Teruo. «Philolaus:Epistemologist or ontologist? », στο K. I. Boudouris (Ed.), Pythagorean Philosophy. International Center for Greek Philosophy and Culture, Athens 1992, 205-219.

Tarrant, Harold. «Moderatus and the Neopythagorean Parmenides », στο K. I. Boudouris (Ed.), Pythagorean Philosophy. International Center for Greek Philosophy and Culture, Athens 1992, 220-225.

The Golden Verses of Pythagoras Explained and Translated into French, by Antoine Fabre d'Olivet, 1917

The Golden Verses of Pythagoras, in The Judgment of Hercules, a Poem by Robert Lowth, 1746 (trans. by Mr. Rowe)

The Golden Verses of the Pythagoreans; A new Translation; Commentary by the Editors of the Shrine of Wisdom, 1952

Thesleff, Holger. An Introduction to the Phythagorean Writings of the Hellenistic Period. Abo: Abo Akademi, 1961.

Thimus, A. von Die harmonikale Symbolik des Alterthums. 1870 (or reprint 1988)

Tortorelli Ghidini, M. Tra Orfeo e Pitagora: origini e incontri di culture nell’antichita: atti dei seminari napoletani 1996-1998.

Van der Waerden, B. L. Die Pythagoreer: Religiose Bruderschaft und Schule der Wissenschaft. Zurich : Artemis, 1979.

Vlastos, Gregory. “Raven’s Pythagoreans and Eleatics,” Gnomon 25 (1953): 29-35. Reprinted in Studies in Greek Philosophy. Ed. Daniel W. Graham. Vol.1. Princeton : Princeton University Press, 3 rd printing 1996, 57-88.

Von Fritz, Kurt, ‘The Discovery of Incommensurability by Hippasus of Metapontum .’ Annals of Mathematics 46 (1945): 242-264.

Von Fritz, Kurt. Pythagorean Politics in Southern Italy : An Analysis of the Sources. New York : Octagon Books, 1977.

Walter Burkert, Mystica, Orphica, Pythagorica,  Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht,  2006

Yamakawa, Hideya. «Ο Ζήνων πυθαγορίζει », στο K. I. Boudouris (Ed.), Pythagorean Philosophy. International Center for Greek Philosophy and Culture, Athens 1992, 226-239.

Zeller, Eduard. Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtichen Entwicklung.6 vols.2 nd reprint of the 6 th ed. ( Leipzig 1919), Hildesheim : Georg Olms, 1990.

Zhmud, L.Wissenschaft. Philosophie und Religion in fruhen Pythagoreismus. 1997. Literaturverzeichnis, S. 297-308

Zhmud, Leonid. «Mathematici and Acusmatici in the Pythagorean school, στο K. I. Boudouris (Ed.), Pythagorean Philosophy. International Center for Greek Philosophy and Culture, Athens 1992, 240-249.