Επιστροφή

Βιβλιογραφία για τον Αρίσταρχο

Αριστάρχου του Σαμίου Περί μεγεθών και αποστημάτων ηλίου και σελήνης, έκδ. Ε. Σταμάτη, Αθήναι 1980.

Αρχιμήδους Ψαμμίτης, εις Αρχιμήδους Απαντα, έκδ. Ε. Σταμάτη, ΤΕΕ, 1973.

Heath, Th., Aristarchus of Samos , the ancient Copernicus, Oxford 1913/1959.

Archimedes, ed. Heiberg, vol. II, p. 244 ( Arenarius I. 4-7); The Works of Archimedes, ed. Heath, pp. 221-222. See Heath, Aristarchus of Samos , (Oxford University Press, 1913) p. 302.

Diogenes Laertius, Lives of the Famous Philosophers, mentions such a tract among the works of Cleanthes. Cf. Th. Heath, Aristarchus of Samos ( Oxford , 1913), p. 304.

O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F., "Aristarchus of Samos", MacTutor History of Mathematics archive , Biography: JRASC, 75 (1981) 29

Stahl, William (1970). "Aristarchus of Samos ". Dictionary of Scientific Biography. New York : Charles Scribner's Sons.

Theon of Smyrna (ed. Hiller) p. 200, 7-12. Cf. Heath, Aristarchus of Samos , p. 304.