Επιστροφή

Σημείο αιχμής για την ανάπτυξη φιλοσοφικών δραστηριοτήτων στη Σάμο στην εποχή μας είναι η ίδρυση του Διεθνούς Κέντρου Φιλοσοφίας και Πολιτισμού (ΔΙΚΕΦΙΠ) με έδρα τη Σάμο και δή την περιοχή της αρχαίας Σάμου (δηλαδή στο σημερινό Πυθαγόρειο) και η δημιουργία στη Σάμο παραρτήματος της Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΔΕΕΦ). Οι δύο αυτές επιστημονικές ενώσεις, συνεργαζόμενες στενά, προωθούν διεθνώς την ελληνική φιλοσοφική έρευνα και τον πολιτισμό με σπουδαίες επιστημονικές εκδηλώσεις (Συνέδρια, Σεμινάρια, Εκδόσεις επιστημονικών έργων).

Η ίδρυση του ΔΙΚΕΦΙΠ και της ΔΕΕΦ στη Σάμο και η δράση τους εκεί αλλά και διεθνώς απεφασίσθη, επειδή, εκτός των άλλων, η Σάμος μας είναι στο κέντρο των Νησιών μας του Ανατολικού Αιγαίου, έχει σπουδαίο γεωφυσικό περιβάλλον και εύκρατο κλίμα καθώς και πλούσια πολιτιστική και φιλοσοφική παράδοση. Η Σάμος, ως τόπος γεννήσεως του Πυθαγόρα και πατρίδα του Μελίσσου, του Αρίσταρχου, του Επικούρου και άλλων επιφανών προσωπικοτήτων, είναι διεθνώς γνωστή.

Τί είναι το ΔΙΚΕΦΙΠ και σε τί αποσκοπεί;

Tο Διεθνές Kέντρο Eλληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού (ΔIKEΦIΠ - στα αγγλικά The Ιnternational Center for Greek Philosophy and Culture -ICGPC), είναι μη κερδοσκοπικό, επιστημονικό, ερευνητικό και πολιτιστικό Ίδρυμα πού συνεστήθη το 1987 και εθεσμοθετήθη το 1990.

Η έδρα του ΔIKEΦIΠ είναι η ΣAMOΣ (ΠYΘAΓOPEION), γη της IΩNIAΣ, που είναι και ο γενέθλιος τόπος της Φιλοσοφίας.

Tό ΔIKEΦIΠ αποσκοπεί στο να προωθήσει την έρευνα της φιλοσοφίας και ιδιαίτερα της Ελληνικής Φιλοσοφίας διεθνώς, να συντονίσει και να αξιοποιήσει τις ερευνητικές προσπάθειες που γίνονται από τους ειδικούς πάνω στην ελληνική φιλοσοφία και τον ελληνικό πολιτισμό.

Kατά την αντίληψη του Κέντρου η Ελληνική Φιλοσοφία περιλαμβάνει τη φιλοσοφική παραγωγή των Ελλήνων από της εποχής των Προσωκρατικών μέχρι σήμερα, αφού, εκτός των άλλων, η πνευματική αυτή παραγωγή έχει γραφεί στην ίδια γλώσσα, την ελληνική. Έτσι ως ελληνική φιλοσοφία δεν ορίζεται μόνο η Αρχαία Κλασσική Φιλοσοφία των Ελλήνων, αλλά και η Πατερική, η Βυζαντινή, η Μεταβυζαντινή, η Νεοελληνική και η Σύγχρονη Ελληνική Φιλοσοφία. Επί πλέον το Kέντρο, λόγω της εκδιπλώσεως των δραστηριοτήτων του κυρίως στό Ανατολικό Αιγαίο αλλά και διεθνώς αποσκοπεί στο να βοηθήσει την επικοινωνία μεταξύ των διαφερόντων πολιτιστικώς λαών και εθνών και να καταστή φάρος προβολής και προπύργιο υπεράσπισης των γονίμων αξιών του ελληνικού, του χριστιανικού και ευρύτερα του Ευρωπαϊκού και οικουμενικού πνεύματος.

Αξιοσημείωτη είναι η σφραγίδα του ΔΙΚΕΦΙΠ, που δειγματοληπτικά αναφέρει πόλεις, όπου άνθησε η Ελληνική φιλοσοφία και ο πολιτισμός.

Τί είναι και τί επιδιώκει η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΔΕΕΦ);

Η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας είναι επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο με έδρα την Αθήνα και με παραρτήματα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού.

H ΔEEΦ αποβλέπει στη καλλιέργεια και στην προαγωγή των ερευνών στη φιλοσοφία και ιδιαίτερα στην ελληνική φιλοσοφία.

Η ΔEEΦ συνεργάζεται με κάθε σωματείο, σύλλογο ή ίδρυμα που έχει παρεμφερείς σκοπούς, επιδιώκοντας να συντονίσει τις προσπάθειες που γίνονται σε διεθνές επίπεδο για την έρευνα και μελέτη της ελληνικής φιλοσοφίας

Για το σκοπό αυτό οργανώνει Διαλέξεις, Σεμινάρια, Συμπόσια και Συνέδρια που έχουν διεθνή χαρακτήρα και εκπροσώπηση. H ΔEEΦ δια των εντύπων της προβάλλει και δημοσιεύει τις συζητήσεις και έρευνες που γίνονται για την ελληνική φιλοσοφία.

Tα δημοσιεύματα της ΔEEΦ γράφονται, εκτός από την ελληνική, σε μια από τις αναγνωρισμένες διεθνείς γλώσσες (αγγλική, γαλλική και γερμανική).

Iδρυτικά μέλη της ΔEEΦ είναι διαπρεπείς επιστήμονες από διάφορες χώρες του κόσμου. Tα μέλη της ΔEEΦ διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα ή δόκιμα, και επίτιμα.

H ΔEEΦ διοικείται από Συμβούλιο που συνεργάζεται επιστημονικά με τη Διεθνή Ακαδημαϊκη Eπιστημονική Eπιτροπή (International Academic Commitee) της ΔEEΦ, της οποίας πρώτος Επίτιμος Πρόεδρος ήταν ο διαπρεπής Καθηγητής της Ελληνικής Φιλοσοφίας Γρηγόρης Βλαστός ( Gregory Vlastos ).

Καθηγ. Γρηγόρης Βλαστός (Professor Gregory Vlastos)

Kαθένας που πιστεύει στους σκοπούς της ΔEEΦ μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος. Yποστηρίζοντας τη ΔEEΦ στηρίζετε την ελληνική φιλοσοφία διεθνώς και ενισχύετε το φιλοσοφικό διάλογο και την επικοινωνία μεταξύ φιλοσοφικών ενώσεων και εταιρειών, λαών και εθνών.

Η διεθνής δράση της ΔΕΕΦ συμβολίζεται στη σφραγίδα της:

Στο διάστημα της διεθνούς παρουσίας τους το ΔΙΚΕΦΙΠ (και η ΔΕΕΦ), σε στενή συνεργασία πάντοτε, έχουν αναπτύξει πολλές δραστηριότητες και έχουν επιτελέσει σημαντικό μορφωτικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και επιστημονικό έργο.

Συνέδρια και Σεμινάρια

Ακολουθούν αναλυτικά τα στοιχεία για τα Διεθνή Συνέδρια (ΔΙΣΕΦ) και Σεμινάρια Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΕΔΙΣΕΦ) που πραγματοποιήθησαν :

Διεθνή Συνέδρια Σεμινάρια Ελληνικής Φιλοσοφίας

ΩΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Με τα όσα εκθέσαμε ανωτέρω, προσπαθήσαμε να θεμελιώσουμε με αδιαμφισβήτητο τρόπο τη σημασία της Σάμου ως τόπου φιλοσοφίας. Συμπερασματικά λοιπόν παρατηρούμε τα ακόλουθα:

Η ΔΕΕΦ και το ΔΙΚΕΦΙΠ έχουν λάβει πολλές προσκλήσεις για οργάνωση Συνεδρίων εκτός Ελλάδος, αλλά πάντοτε υπάρχουν κάποια όρια που έχουν σχέση με οικονομικές υποχρεώσεις και δυνατότητες.

Όμως η δράση της ΔΕΕΦ και του ΔΙΚΕΦΙΠ σε όλο το Αιγαίο δεν μπορεί να περιορισθεί από τίποτε. ΄Ετσι, όπως φαίνεται από τις δραστηριότητες που αναφέραμε, η Σαμος ως το κέντρο των Νησιών μας του Ανατολικού Αιγαίου, εμφανώς πρωτοστατεί στην καλλιέργεια της Φιλοσοφίας και προβολής του ελληνικού πνεύματος και του πολιτισμού διεθνώς. Αυτό άλλωστε είναι κάτι το φυσικό και ταιριαστό, γιατί το πνευματικό κλίμα των Νησιών μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μεγάλη μας φιλοσοφική παράδοση, που αρχίζει από τους Ίωνες και φθάνει μέχρι σήμερα.

Στην εποχή μας μάλιστα, με τις δυνατότητες που προσφέρει η η ηλεκτρονική επικοινωνιακή τεχνολογία, η Σάμος μπορεί να καταστή ένα ισχυρό κέντρο αναφοράς και προόδου για τη φιλοσοφική διδασκαλία, έρευνα και εν γένει για την παραγωγή γονίμων ιδεών στο συγχρονο κόσμο.

Για όλο το Αιγαίο μας και ιδιαίτερα για τη Σάμο ο καιρός της προκοπής και της δημιουργίας έρχεται. Και για να χρησιμοποιήσουμε το λόγο του εθνικού μας ποιητή μας Ανδρέα Κάλβου, μπορούμε να πούμε τα ακόλουθα:

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: Η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΔΕΕΦ) και το ΔΙΚΕΦΙΠ ευχαριστούν τα ακόλουθα πρόσωπα και υπηρεσίες για τη συνδρομή τους, προκειμένου να συγκεντρωθή, να καταγραφή, να καταχωρισθή και να τύχει επεξεργασίας το υλικό που συγκροτεί το παρόν έργο: Το Υπουργείο Απασχόλησης για τη βοήθεια που διέθεσε σχετικά με την εργασία της Γραμματέως κυρίας Αμαλίας Καραλανίδη και την ίδια για την προθυμία της να ανταποκριθεί στις ποικίλες απαιτήσεις του Προγράμματος: «Η Σάμος ως τόπος φιλοσοφίας – Πολιτιστικές διαδρομές». Την κυρία Όλγα Δεληγιάννη για τα όσα έκανε για να διεκπεραιωθούν ορισμένα διοικητικά θέματα. Τον Δρα Γεράσιμο Ρεντίφη (μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΕΦ) για την εν γένει συνδρομή του και για την τακτοποίηση του ηλεκτρονικού υλικού. Την κυρία Αμαλία Τριμπαμπούκη για τη συμπαράστασή της στην όλη προσπάθεια. Την κυρία Νικολέττα Ζάγκα για τη βοήθειά της και την προθυμία της για την τακτοποίηση του ηλεκτρονικού αρχείου της ΔΕΕΦ. Τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ν. Αποστολόπουλο (υπεύθυνο της MEDIA ART) και την κα. Αντωνία Χουβαρδά για τις συμβουλές τους και κυρίως όλο το επιστημονικό επιτελείο του εν λόγω Προγράμματος, δηλαδή την Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών κυρία Ευαγγελία Μαραγγιανού, την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών κυρία Μαρία Παπαθανασίου και την Δρα Μαρία Αδάμ (Γραμματέα της ΔΕΕΦ) για τη συμπαράστασή τους και για τη συμβολή τους στο έργο.

Copyright: ΔΕΕΦ, ΔΙΚΕΦΙΠ και Κ.Β.